Адоуҳатә хаҿқәа арратә маҵзура ахыԥара зин ахархәара уаҳа ирылшом
Адоуҳатә хаҿқәа арратә маҵзура ахыԥара зин ахархәара уаҳа ирылшом

Адоуҳатә хаҿқәа арратә маҵзура ахыԥара зин ахархәара уаҳа ирылшом.

Ари аԥсахра “Атәылахьчаратә закәанеидкыла” ҿыц аҿы иазыԥхьагәаҭоуп.

Аиҳабыра рыԥшьгараҿ ишану ала, арратә маҵӡура ахыԥара ашьаҭеи аҳәынҭқарра атәылахьчаратә лшарақәа рырҳаракра ашьаҭақәеи еинаалом.

“Иеффекту атәылахьчара аплан аус адулараан иазыԥхьагәаҭоуп “атоталтә тәылахьчара ” апринципи азнеишьеи, уи ала амилаҭтә ресурсқәа зегьы рпотенциал иазыҟазароуп, атәылахьчара анагӡаразы амобилизациазы ихиазароуп.

Атәыла агеополитикатә лагылазаареи атоталтә тәылахьчара апринципи ирызԥхьагәаҭаны, арезервтә система ҿыц аԥҵахоит. Ари асистемаҿ ихадароу афакторқәа иреиуоуп арезерв аиҿкаара“, – иануп азакәанпроект аҿы.