Адәныҟатәи аусҳәарҭа  - Ҭырқәтәыла аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ ишьақәыргылоуп жәаҩыла Қырҭтәыла атәылауаа рыҟазаара аҭыԥ, урҭ ргәабзиара ашәарҭа иҭагылам, ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп
Адәныҟатәи аусҳәарҭа - Ҭырқәтәыла аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ ишьақәыргылоуп жәаҩыла Қырҭтәыла атәылауаа рыҟазаара аҭыԥ, урҭ ргәабзиара ашәарҭа иҭагылам, ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп

Ҭырқәтәылатәи ареспубликаҿ иҟалаз зымҽхак ҭбаау адгьылҵысра ашьҭахь Ҭырқәтәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәара аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ иҟоу Қырҭтәыла атәылауаа рыцхыраара нанагӡоит.

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, Ҭырқәтәыла аԥсабаратә рыцҳара азонаҿ ишьақәыргылоуп жәаҩыла Қырҭтәыла атәылауаа рыҟазаара аҭыԥ, урҭ ргәабзиара ашәарҭа иҭагылам, ҩыџьа атәылауаа рыԥшаара иаҿуп. Ари азы аимадара рыбжьоуп Ҭырқәтәылатәи ареспублика аҭагылазаашьа ҷыдақәа рцентр (AFAD) аҟны.