Аҵысрақәа  „Џьиуҭии“ „Даҧионии“ акциа мҩаҧыргоит
Аҵысрақәа  „Џьиуҭии“ „Даҧионии“ акциа мҩаҧыргоит

Аҵысрақәа  „Џьиуҭии“ „Даҧионии“ реиҿкаарала апарламент аҧхьа акциа мҩаҧысуеит.

Акциаҿы еизаз ауааҧсыра  „Атәым анырра аартызаара иазку“ азакәанпроект иаҿагылоит, дара ишырҳәаз ала, апарламент  ари азакәанпроект   архынҳәаанӡа акциақәа рымҩаҧгара иаҟәыҵуам.

Акциа алахәылацәа ишырҳәаз ала, Иреиҳаӡоу аӡбарҭа ахыбрашҟа идәықәлар ҟалап.