Аҭыԥантәи напхгара рдыррақәа рыла, Урыстәыла Харковтәии Сумтәи арегионқәа рҿы ажәыларақәа еиҭалагеит
Аҭыԥантәи напхгара рдыррақәа рыла, Урыстәыла Харковтәии Сумтәи арегионқәа рҿы ажәыларақәа еиҭалагеит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рыла урыстәылатәи аган Сумтәи арегион 32-тә иажәылеит, – аанацҳаит аҭыԥантәи напхгара.

Ажәылара аракетақәеи адронқәеи рыла мҩаԥган.

Аҭыԥантәи напхгара рдыррақәа рыла, аурсцәа Харков хәдронк рыла иажәылеит.

Аамҭакала аԥжәарақәа ҟалеит Урыстәыла, Краснодарсктәи атәылаҽацәа аҿы.