Ҭырқәтәылатәи АИХ аинформациала, анефтмҩангага Бақәа–Қарҭ–Џьеиҳани Баҭымтәи абаҕәазеи ирыхәаҧшуеит казахстантәи анефт амҩангаразы урыстәылатәи аҵакырадгьыл альтернатива ҳасабала
Ҭырқәтәылатәи АИХ аинформациала, анефтмҩангага Бақәа–Қарҭ–Џьеиҳани Баҭымтәи абаҕәазеи ирыхәаҧшуеит казахстантәи анефт амҩангаразы урыстәылатәи аҵакырадгьыл альтернатива ҳасабала

Анефтмҩангага Бақәа–Қарҭ–Џьеиҳани Баҭымтәи абаҕәазеи ирыхәаҧшуеит казахстантәи анефт амҩангаразы урыстәылатәи аҵакырадгьыл альтернатива ҳасабала. Ари атәы аарыцҳаит аҭырқәа АИХ.

АИХ адыррала, ҳаҧхьаҟа анефт аекспорт адиверсификаициа амзызла, альтернативтә маршрутқәак ирыхәаҧшуеит. Арҭ амаршрутқәа иреиуп каспиатәи абаҕәазақәа Мангистауи Атырауи рыла Бақәатәи абаҕәазашҟа анефт амҩангара.

Казахстан аплан инақәыршәаны,  Азербаиџьанынтә анефт амҩангара ҟалоит амҩангага  Бақәа–Қарҭ–Џьеиҳани, иара убас,  Баҭыми Некеи  (Џьамтәыла) абаҕәазақәеи рыла.