Ҭина Бокучава – Атәыла аҩныҵҟагьы анҭыҵгьы ҳазынтәгьы ибзианы еилаҳкаауеит ҳтәыла аҧеиҧш арҭ алхрақәа рҿы ишыӡбахо, аиааиразы мҩазаҵәык ауп иҟоу – европатәи амчқәа рҽеидыркылароуп
Ҭина Бокучава – Атәыла аҩныҵҟагьы анҭыҵгьы ҳазынтәгьы ибзианы еилаҳкаауеит ҳтәыла аҧеиҧш арҭ алхрақәа рҿы ишыӡбахо, аиааиразы мҩазаҵәык ауп иҟоу – европатәи амчқәа рҽеидыркылароуп

«Атәыла аҩныҵҟагьы анҭыҵгьы ҳазынтәгьы ибзианы еилаҳкаауеит ҳтәыла аҧеиҧш арҭ алхрақәа рҿы ишыӡбахо, аиааиразы мҩазаҵәык ауп иҟоу – европатәи амчқәа рҽеидыркылароуп», — илҳәеит «Амилаҭтә ҵысра» ахантәаҩы Ҭина  Бокучава.

«Зегьы реиҳа идуу аоппозициатә партиа аҳасабала, ҳара абри акзаара даараӡа ҳазҿлымҳауп. Ари атемазы уажәгьы адискуссиқәа шымҩаҧысуа жәдыруеит.  Егьырҭ аоппозициатә партиақәагьы ари амҩа иақәшаҳаҭхап ҳәа сгәыҕуеит», — илҳәеит Ҭина Бокучава.