დოკუმენტური ფილმები

საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების თემატიკა მრავალფეროვანია, მოიცავს ისტორიულ, სოციალურ, კულტურულ, რეგიონულ, აგრეთვე, თანამედროვე პრობლემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და მოვლენებს. მაყურებელთა აუდიტორიას შეადგენენ სხვადასხვა სოციალური სეგმენტის წარმომადგენლები, რომლებიც განსხვავდებიან ასაკით, ინტერესებით, საცხოვრებელი ადგილითა, თუ სოციალური სტატუსით.