Адырга: АПОЛИТИКА

Саломе Самадашвили - Сажәақәа ишәхашәмыршҭын, адәахьы иаҳа ирацәаны ауаа дәылҵуеит, Қырҭтәыла амҩақәа рҿы ҳтәылауаа еизоит
Иракли Ҕарибашвили Катартәи Аинвестициатә уаажәларра анагӡаратә директор диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Катар аҧыза-министри аҩныҵҟатәи аусқәа рминистри диҧылеит
Карл Ҳарцль - Иацы имҩаԥгз акциаҿ ақырҭуаа рацәаны иҟан, урҭ Евроеидгыла ирнаҭо алшарақәа рҭахуп
Иракли Ӷарибашвили - Қырҭтәыла Урыстәыла аекономикатә санкциақәа ақәнамҵаз тәыла мацара акәӡам
Саломе Зурабишвили европатәи алидерцәа рахь ааԥхьара ҟалҵоит ихадароу аамҭазы Қырҭтәыла адгылара азаадырԥшырц
Жозеп Боррель – Ҳазну амчыбжь азы Евроеидгыла Ахеилак адырга ҳнаҭароуп  ҳара Украинеи, Қырҭтәылеи, Молдовеи ревроинтеграциазы аҽазыҟаҵара ҳалагарц
Виктор Орбан Евроеидгыла алахәылацәа рахь ааҧхьара ҟаиҵеит Украинеи Молдовеи ирываргыланы, Қырҭтәылагьы Босниеи Герцеговинеигьы акандидат астатус ранаршьарц
Саломе Зурабишвили – Ҳара ахадаратә ҵакы змоу аамҭа ҳҭагылоуп
Русҭавели имҩаду аҿы  «Аҩныҟа Европаҟа» захьӡу акциа мҩаҧысуеит
Михаил Саакашвили -  Ажәлар рҭаххара аазырҧшыша, Евроеидгыла ахылаҧшрала  алхрақәа мҩаҧызгаша атехникатә еиҳабыра еиҿкаатәуп
Иракли Кобахиӡе  - Еврокомиссиа аихшьаала инақәыршәаны, ашықәс анҵәамҭанӡа крызҵазкәа ауснагӡатәқәа рымҩаҧгара иазкны аҳасабырба цәыраагароуп, ҳара уи азы ҳахиазаауеит
Иракли Ҕарибашвили  Доҳа ивизит иалагеит 
Иракли  Ҕарибашвили шықәсыктәи аҳасабырбала апарламент аҿы дықәгылоит рашәара 22 рзы
Каха Калаӡе  - Иахьатәи акциа  -  "Амилаҭтә ҵысра" ракциа ауп, аӡәы абри аҩыза апропагандала ажәлар ржьара илшап ҳәа игәы иаанагозар, дҩашьеит
Мамука Мдинараӡе  - Рыцҳарас иҟалаз, аминимум бжала аоппозициаа ирхьыҧшу апункт заҵәы дара аханатәгьы еиларгеит  
Иракли Ҕарибашвили зыҩаҿара ҳараку аекономикатә форум ашҟа ддәықәлеит
Жозеф Борель - Қырҭтәылазы Еворпатәи амҩа ибзиаӡаны иалкаауп, ахәшьара цәгьа ашәымҭан, ари алшара аус адулатәуп
Иракли Ӷарибашвили - Еврокомисиа Евроеидгыла ахеилак арекомендациа анаҭеитт Қырҭтәыла аперспектива анашьареи евроеидгыла алалареи рганахьала, ари аҭоурыхтә аӡбароуп
Андреи Касианов - Украинатәи ахҵәацәа рыдкылареи рыдгылареи рзы ақырҭуа ган иҭабуп ҳәа расҳәоит