Адырга: АПОЛИТИКА

Иаго Хвичиа - Биӡина Иванишвили ишәҟәы апрологуп, уи ала иҿыцу ак алагоит, ахҭыс хадақәеи асиужети ԥхьаҟа иҟалоит
Қырҭтәыла аԥыза-министр Казахстан ахада диԥылеит
Иракли Ӷарибашвили Казахстан аԥыза-министр диԥылеит
Биӡина Иванишвили - ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ лыҳәара инақәыршәаны хәажәкыра 21 рзы имҩаԥгаз аиԥылара хсааҭк инагӡон
Биӡина Иванишвили аҳәамҭа ҟаиҵеит
Илиа Дарчиашвили казахстантәи иколлега диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Казахстан ивизит иалагеит
Саломе Зурабишвили -  Пицунда имҩаҧысуа ахҭысқәа  —  Урыстәыла ала Қырҭтәыла аҵакырадгьыл аннексиа аформоуп, жәларбжьартәи ауаажәларрахь ааҧхьара ҟасҵоит ари афакт ҕәҕәала иақәыӡбарц
Иракли Кобахиӡе  - Иацтәи амш даҽазнык иҳгәаланаршәеит  «Амилаҭтә ҵысра» активистс аҟазаара Павлик Морозов имҩа анагӡара  ишаанаго
Иракли Ҕарибашвили Казахстанҟа ддәықәлеит
Шьалуа  Папуашвили -  Қырҭтәылеи Украинеи рҳәатәеиқәымшәара Урыстәыла мацароуп изҭаху
Шьалуа  Папуашвили -  "Атехникатникатә еиҳабыра" апроект ахыбгалара ашьҭахь, арадикалтә оппозициа  "атехникатә парламент" апроект ашҟа ииасит, уи ажәлар иалырхыз апарламент аделегитимациа аҽазкроуп
Иракли Кобахиӡе  - Сгәы ишаанаго ала, аӡәызаҵәык иоуп асанкциақәа ззышьақәдыргыло, - уи Арахамиа ихаҭа иоуп
Аҧыза-министр ЕАР ассамблеиа Хада  76-тәи асессиа ахада диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили  Ҳуберт Книрш иҟны аиҧырҵратә аиҧылара мҩаҧигеит 
Леван Иоселиани – Арахамиа ақырҭуа жәла имоуп, аха, Қырҭтәыла датәылауаҩым, убри аҟынтә,  аҩныҵҟатәи аполитикатә зҵаарақәа рҽалагалара азин имам
Субарии, Хундаӡеи,  Қавелашвилии еицыҟарҵаз аҳәамҭа – Америка ацҳаажәҳәаҩ аҭак ҳалымҭеит, убри аҟынтә,  Биӡина Иванишвили ҳиҳәоит иара ихаҭа ауаажәлар ирзеиҭеиҳәарц жәабран 24 ашьҭахь ацҳаражәҳәаҩ Дегнан дылҧылоу дылҧымлоу, насгьы, иарбан зҵарақәоу излацәажәоз
Шьалуа Папуашвили ЕАР ассамблеиа хада 76-тәи асессиа ахада диԥылеит
Илиа Дарчиашвили - ЕАР ассамблеиа хада ахада ивизит иҳабжьоу аусеицура ӷәӷәа, аиҿкаараҟны наҟ-наҟтәи аусура Қырҭтәыла активла аҿалархәра ауп иаанаго
Апарламент алахәылацәа Ҭеона Ақубардиа, Хаҭуна Самниӡе, Ҭамар Корӡаиа, Хатиа Деканоиӡе, Анна Бучукури, Анна Нацвлишвили аҳәамҭа еицыҟарҵеит