Адырга: АПОЛИТИКА

Леван Хабеишвили - „Амилаҭтә ҵысра“ аполитхеилак арҭбааразы аӡбара аднакылеит,  аполитхеилак иалаз, акзаара аманифест иақәшаҳаҭхо  ауааҧсыра зегьы аполитхеилак иалалоит
Леван Иоселиани  - Аусура наҳагӡоит, Ҭамаз Гинтури ишьра иадҳәаланы аҭаацәареи аусбарҭақәеи рҟынтә аинформациа еизганы, аҳасабырба асахьала ицәыраагоит
Иракли Ҕарибашвили Словакиатәи ареспублика ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили  Қырҭтәыла иҟоу Норвегиа аҳра ацҳаражәҳәаҩ ҿыц дылҧылеит
Илиа Дарчиашвили Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аминистрцәа рхеилак 30-тәи асессиа ихы алаирхәоит
Хаҭуна Самниӡе – Сара абжьагарақәа рынагӡара апроцесс схы аласырхәоит, избанзар,  астатус иарбанзаалак аполитикатә мчык иатәым,  уи атәыла астатусуп
Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Швециатәи аҳра ацҳаражәҳәаҩ ҿыц дылҧылеит 
Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Шәамахьтәыла  аҧыза-министр иаппарат анапхгаҩы диҧылеит
Гьаргь Мумлаӡе Леван Хабеишвили иамхра даҳәоит
Михаил Сарџьвелаӡе  - Евроинтеграциа аплан амбициатә ҟазшьа амоуп, апрогресс лабҿаба иубарҭазаарц азыҳәан алшарақәа зегьы ҳхы иаҳархәоит
Иракли Кобахиӡе  – «Амилаҭтә ҵысра» шаҟа имаҷны анаӡынақәа аиуа аҟара, атәылаҿы адемократиа иазеиҕьхоит
Иракли Ҕарибашвили Саудтәи Аравиа аҳраҿы Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит 
Павел Герчински – Ҳара ҳзы адеолигархизациа иаанагоит адемократиа ашәҭыкакаҷразы иахәҭоу аҭагылазаашьақәа реиқәыршәара, аконкреттә ахьӡқәа ракәӡам аус злоу, ҳара адемократиа аҿиара иацхрааша асистемеи алагылазаареи ауп ҳазлацәажәо
Павел Герчински  - Евроинтеграциа – аҳасабтә дуӡӡоуп, аганқәа зегьы ирыхәҭоу ҟарҵароуп, аиҳабыра русура аинклиузивтә ҟазшьа амазароуп, аоппозициаа конструктивла аус руроуп
Павел Герчински -  Абжьагарақәа рынагӡаразы Қырҭтәыла аиҳабыра ишьақәдырҕәҕәаз аплан Еврокомиссиашҟа идәықәҵоуп
Џьуаншер Бурҷулаӡе, атәылахьчара х-ганктәи аминистериал аҳәаақәа ирҭагӡаны, азербаиџьантәи иколлега диҧылеит
Шьалуа Папуашвили Швециа ацҳаражәҳәаҩ ҿыц дылҧылеит
Иракли Ҕарибашвили инапхгарала, Европатәи аинтеграциа азҵаарақәа рзы акомиссиа аилатәара мҩаҧган
Илиа Дарчиашвили – Евроинтеграциа азҵаарақәа рзы акомиссиа аконкреттә абжьагарақәа ирыдҳәаланы аплан аднакылеит
«Амилаҭтә ҵысра» - Ника Мелиа аманифест апринципқәа дрықәшаҳаҭым, иара апартиа иаҧырхагоу акампаниа наигӡоит, Ника Мелиа апартиа «Иаку амилаҭтә ҵысра» дахаҭарнакым