Адырга: аконфликтқәа

Апарламент ахантәаҩы ампыҵахаларатә цәаҳәа иаԥну ақыҭақәа руааԥсыра дырԥылеит
Импыҵахалоу Аԥсны аконституциатә аӡбарҭа Урыстәыла аҳәынҭқарратә ԥсшьарҭа "Пицунда" аҭара иазку аиқәшаҳаҭра апарламент азыхынҳәит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура -  Кристине Ҭакаланӡе лхақәиҭтәразы, иҟоу амеханизмқәа рхархәарала,  активла аусура мҩаҧысуеит
Европарламент аделегациа алахәылацәа ампыҵахалатә цәаҳәа иазааигәоу Оӡиси ақыҭан иҟан
Урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа ахаҭарнакцәа ақыҭа Хурвалеҭи иазааигәаны импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы закәандарала аусурақәа мҩаҧыргоит
Дмитри Песков Цхинвалтәи арегион Урыстәылатәи Афедерациа алалара иазку ареферендум аиуристтә ус еилахәа дахцәажәоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура - Хурвалеҭи ақыҭа иаԥну импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы, Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа рхаҭарнакцәа изакәаным аинсталиациа дыргылеит
Марек Шигель - Рашәара 13-17 рзы Оӡистәии Қарӡмантәии, Синагуртәии аихцәаратә пунктқәа раартра садгылоит
Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит
Урыстәыла адәныҟатәи аусҳәарҭа - Ареферендцм амҩаԥгара иазкыз Аахыҵ Уаԥстәыла ԥасатәи ахада иԥшьгара Москвантә ақәшаҳаҭра амамызт, убри аҟынтә уи аԥыхра ииашоу аӡбароуп
Импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион де-факто ахада Алан Гаглоев Урыстәыла алаларазы "ареферендум" амҩаԥгара ақәҵара ааникылеит
Владимир Путин Аахыҵ Уаԥстәылеи Урыстәылеи ҩбаны иҟоу атәылауаҩра азы Аиқәшаҳаҭра инапы аҵаиҩит
Урыстәылатәи "Дума" - Адепутатцәа рзы аԥсуа бызшәа хымԥада адырра иазкны азакәан иалало аԥсахра, аурыс бызшәа адискриминациа ахылҵыр ҟалап
Дмитри Песков - Даҽазнык исҳәоит, Аахыҵ Уаԥстәыла Урыстәыла алаларазы ашьаҿақәа рыргылара ҳгәы иҭам
Урыстәыла Аҳәынҭқарратә Дума импыҵахалоу Аахыҵ Уаҧстәыла ауааҧсыра рзы иҩбоу атәылауаҩра иазку аиқәшаҳаҭра шьақәнарҕәҕәеит
Дмитри Песков - Аахыҵ Уаԥстәыла Урыстәыла алалара иазку ареферендум аҭыԥантәи позициа аанарԥшуеит, аха уажәы Москва ари атема аус адулара иаҿым
Алан Гаглоев – Еиҟәшоу ауаҧс жәлар иаку Урыстәыла аилазаараҿы реидҵара аидеиа сақәшаҳаҭуп, аха, даҽа зҵаарак иҟоуп  – абри аҭоурыхтә хҭыс уажәоума ианаамҭоу
Анатоли Бибилов идҵа инақәыршәаны, Импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион Урыстәыла алалара иазку арефрендум рашәара 17 рзы мҩаԥгахоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу Цхинвал закәандарала иаанкылоу Мамука Чхикваӡе 5 шықәсеи фымзи  закәандарала аҭакра иқәырҵеит
Импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион аҿы имҩаԥгаз апрезиденттә алхрақәа рҿы аԥхьагылара имоуп Алан Гаглоев