Адырга: аконфликтқәа

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура - Ампыҵахалаҩцәа ақыҭа Оӡиси иазааигәаны Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз Ҭамаз Ҧситиӡеи  Зураб Петриашвилии рхы иақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала,  аурыс ампыҵахалаҩцәа Гортәи амуниципалитет ақыҭа Ахалубани иазааигәаны,  Қырҭтәыла ҩыџьа атәылауаа закәандарала иааныркылеит
Аларҵәара зауз адыррақәа рыла, Аслан Бжьаниа игәабзиара аиҭашәара иахҟьаны Москва ахәшәтәырҭа дҭоуп
Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура - Урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа рыла закәандарала иаанкылаз Серго Гугутишвилии Ҭамаз Кахабришвилии рхы иақәиҭуп
Аԥснытәи аихқәа ишаарыцҳаз, Аҟәатәи аҳаирбаӷәаза 49 шықәсала урыстәылатәи аган рыҭоуп
Ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз фҩык Қырҭтәыла атәылауаа рхы иақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  - Аурыс ампыҵахалаҩцәа Меџьврисхеви ақыҭа иазааигәаны, закәандарала фҩык Қырҭтәыла атәылауаа ааныркылеит
Ампыҵахалатә режим ахаҭарнакцәа Дисеви ақыҭа иазааигәаны,  Қырҭтәыла атәылауаҩ закәандарала дааныркылеит
Ергнеҭи Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны аиҧылара мҩаҧган
Иахьа,  Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи аиҧылара мҩаҧысуеит 
Аҧснытәи АИХқәа рдыррақәа рыла, Украина аҳәарала, Инал Арӡынба Ҭырқәтәыла дааныркылар рҭахын, аха,  ари аҽазкра алҵшәа ахылымҵит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа, Хурвалеҭи иаакәыршаны иҟоу имыпҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала абордеризациа апроцесс еиҭалагеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа импыҵахалоу Ахалгортәи амуниципалитет ақыҭа Ахмаџьи иазааигәаны закәандарала дааныркылеит Қырҭтәыла атәылауаҩ
Аҟәа акциа мҩаԥысуеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура - Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа, Ергнеҭи ақыҭа иазааигәаны,  закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа, Ергнеҭи ақыҭа иазааигәаны, импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  - Урыстәылатәи ампыҵахаларатә мчқәа рыла закәандарала иаанкылаз Гьаргь Терашвили ихы дақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура -  Ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа  Меџьврисхеви ақыҭа иаҧну импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит