Адырга: АЗИН

Қарҭ ақалақьтә аӡбарҭаҿы абҵара  7 рзы иҟалаз ахҭысқәа ирыдҳәаланы Михаил Саакашвили иусӡбаратә процесс мҩаҧысуеит
Михеил Саакашвили иус азы иаанкылоу ахаҿқәа аҭакраҿ аанрыжьит
Қарҭ имҩаԥсуа акциақәа рҿы административтә ҵасла 46-ҩык ааныркылеит
Қарҭтәи ақалақьтә аӡбарҭаҿ Михеил Саакашвили иус азы аӡбаратә процесс мҩаԥыусеит
Русҭавтәи абахҭа аԥхьа акциаҿ административтә ҵасла ҩыџьа аанкылоуп
Апенитенциатә маҵзура Михеил Саакашвили афатә идикылоит ҳәа авидеокадрқәа аланарҵәеит
Жәҩык аӡбаҩцәа аҳәамҭа еицыҟарҵеит
 Барселона, Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрреи испаниатәи азинхьчаратә органқәеи русеицура ала, зымҽхак дууз аоперациа ҷыда мҩаҧган
Апенитенциартә маҵзура ҷыда - Михаил Саакашвили игәабзиара аҭагылазаашьа аицәахара амшала апенитенциартә усбарҭашҟа амедицинатә цхыраара лас инеизшәа аларҵәара зауз аинформациа ииашам
Мегис Қардава, апротест ҟаҵаны, аӡбарҭа азал аанижьит
Қарҭ ақалақьтә аӡбарҭаҿы Мегис Қардава иусӡбаратә процесс мҩаҧысуеит [афото]
Аӡбарҭаҿы амчра ахҳәара амзызла ачарҳәара аус азы 6ҩык рҿахәы рымырхит
Қарҭ  Ахвледиани имҩаҿы ауаҩы дыршьит
Аиустициа аминистрра аинспекциа аҟынтә ишарыцҳаз ала,   Ника Гварамиа  иара иалаирҵәаз аинформациа иадҳәаланы иҿахәы имырхуеит
Қырҭтәыла апрокуратуреи германтәылатәи агани  атрансмилаҭтә ацәгьаура аадыртит,  7ҩык аанкылоуп  [авидео]
Апациентцәа агрипп аҽыхьчаратә вакцина ацынхәрас  идырым апрепарат рылазҵоз  Гьаргь  Чендлер изы аусеилыргара иалагеит ахәымгара астатиала
Аиустициа аминистрра – Қырҭтәыла, "Азакәан аиҳаӡара аиндекс" инақәыршәаны,  Мрагыларатә Европеи Агәҭатә Азиеи арегионқәа рҿы  аҧхьагылара амоуп
Аҳақьым Зураб Ԥаӷава - Михеил Саакашвили апрофилактиказы ахәышәтәырҭахь ииагара арекомендациа азаҳуит
26 шықәса зхыҵуаз Анастасиа Шаталова лышьразы хҩык аанкылоуп
Франциатәи жандармериа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, Амиен ақалақь аҿы ақырҭуа даанкылоуп