Адырга: АЗИН

Қырҭтәыла апрокуратуреи германтәылатәи агани  атрансмилаҭтә ацәгьаура аадыртит,  7ҩык аанкылоуп  [авидео]
Апациентцәа агрипп аҽыхьчаратә вакцина ацынхәрас  идырым апрепарат рылазҵоз  Гьаргь  Чендлер изы аусеилыргара иалагеит ахәымгара астатиала
Аиустициа аминистрра – Қырҭтәыла, "Азакәан аиҳаӡара аиндекс" инақәыршәаны,  Мрагыларатә Европеи Агәҭатә Азиеи арегионқәа рҿы  аҧхьагылара амоуп
Аҳақьым Зураб Ԥаӷава - Михеил Саакашвили апрофилактиказы ахәышәтәырҭахь ииагара арекомендациа азаҳуит
26 шықәса зхыҵуаз Анастасиа Шаталова лышьразы хҩык аанкылоуп
Франциатәи жандармериа аҟынтә ишаарыцҳаз ала, Амиен ақалақь аҿы ақырҭуа даанкылоуп
Гиги Угулава аизолиациеи акарантини рҵас аилагаразы 2000 лари ахараԥса идыршәеит
Апрокурор иҳәамҭала, Михаил Саакашвили   Давиҭ-Гареџьи  аус иадҳәаланы иҿахәы иҿырхыр ҟалап
Дмитри Саӡаҕлишвили  - Саакашвили игәабзиаара аҭагылазаашьа хәыҷы-хәыҷла аицәахара иаҿуп
Баҭым акорпус аилаҳара афакт азы иаанкылоу ахаҿқәа аҭакра рықәырҵеит
Баҭым, акорпус аилаҳара афакт азы иаанкылоу хҩык ауааҧсыра ахара рыдырҵеит
Баҭым акорпус аилаҳара афакт азы ашьаус хацыркуп
Ника Кварацхелиа ишьразы ҩыџьа аанкылоуп
Адукат иҳәамҭала, Михаил Саакашвили, ажурналистцәа рҿаҧхьа, иарбанзаалак анаркотик азы атест аҟаҵара дазыхиоуп
Лиза Иасько Русҭавтәи абахҭаҿ Михеил Саакашвили диҭааит
Асоциалтә каҭаҿ Михеил Саакашвили иаанкылара акадрқәа аладырҵәеит
Михаил Саакашвили иус азы иаанкылоу Елгуџьа  Цомаиа аҧкратә уснагӡатә аҳасабала аҭакра иқәырҵеит
АИХ адыррақәа рыла, Украина Аҳәынҭқарратә аҳәаахьчаратә маҵзура Саакашвили Украинантә иалҵра афакт азы аусеилыргара иалагеит
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра – Алхратә процесс иалахәы ауааҧсыреи аиҿкаарақәеи рахь ааҧхьара ҟаҳҵоит рполитикатә хәаҧшырақәа ирхьыҧшымкәа, закәан иақәныҟәарц, ишәарҭам алагылазаараҿы алхрақәа рымҩаҧгара иаҧырхагамхарц
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра Михаил Саакашвили абахҭашҟа ииагара авидеонҵамҭа аланарҵәеит