Адырга: Жозеп Боррель

Жозеп Боррель - Қырҭтәыла Евроеидгыла ақәгәыӷра алшоит
Жозеп Боррель – Ампыҵахалатә цәаҳәаҿы инхо ауаа рыҧсҭазаашьа ацәанырра ду снаҭеит, ҳара, иҳалшо ала ҳрыцхраароуп
Жозеп Боррель – Қырҭтәыла  ахадеи сареи ҳаиҧылара бзиан, ҳара Қырҭтәыла евроинтеграциеи арегионалтә шәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьеи ҳалацәажәеит
Жозеп Боррель иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа рхаҭарнакцәа дырԥылеит
Илиа Дарчиашвили Жозеп Боррель диԥылоит
Иракли Ҕарибашвили Жозеп Боррель уаххьаҿы дидикылеит
Жозеп Боррель – Евроеидгыла алалара  – амилаҭтә ҳасабтәуп,  аганқәа зегьы конструктивла аус еицыруроуп, уажәазы акзаара зеиҧшҟамлац аҵакы амоуп
Жозеп Боррель – Евроеидгыла ашәқәа аатуп, ари амҩаҿ ҳшәыцхраар ҳҭахуп, аха, Евроеидгыла алаларазы аҳәара аҟаҵара  – исериозу ҧхықәроуп
Жозеп Боррель Қырҭтәыла ивизит иалагеит
Иахьа Қырҭтәыла даҭаауеит Жозеп Боррель
Жозеп Боррель Қырҭтәыла даҭаауеит цәыббра  7-8 рзы
Иааиуа амшқәа рзы Қырҭтәыла даҭаауеит  Жозеп Боррель
Жозеп Боррель – 2022 шықәсазы  Урыстәыла аекономика маҷхеит  2,1 наӡынала, џьоукы асанкциақәа алҵшәа рхылҵуам ҳәа ргәы иаанагоит, аха, ус акәӡам ишыҟоу
Жозеп Боррель – Путин ибаандаҩтәразы Жәларбжьаратәи ашьауҕатә аӡбарҭала   аордер аҭыжьра жәларбжьаратәи аиашаӡбара акрызҵазкәа ақәҵароуп, уи алагамҭоуп
Жозеп Боррель – Урыстәыла иаҿагыло асанкциақәа алҵшәа рхылҵит, аха,  асанкциа мацарала аибашьра узаанкылом
Жозеп Боррель - Мрагыларатә партниорцәа рҟны ҳусеицура еиҭахәаԥштәуп, арегионтә знеишьа иазыԥхьагәаҭатәуп
Жозеп Боррель   Казахстани Узбекистани дырҭааит
Жозеп Боррель – Ҳара  15 нызқьҩык украинатәи аруаа Евроеидгыла аҵакырадгьылаҿ арратә азыҟаҵарақәа ишырхысуа азы ҳаиқәшаҳаҭхеит
Жозеп Боррель -  Урыстәыла иарбанызаалак аиадертә бџьарла Украина иаахар, урыстәылатәи арбџьармчқәа иқәызхша  аҭак ҕәҕәа роуеит
Жозеп Боррель – Хара имгакәа Путин абџьари ажәлар рзы ахәшеи рыбжьара алхра аҟаҵара иқәшәоит