Адырга: Жозеп Боррель

Жозеп Боррель   Казахстани Узбекистани дырҭааит
Жозеп Боррель – Ҳара  15 нызқьҩык украинатәи аруаа Евроеидгыла аҵакырадгьылаҿ арратә азыҟаҵарақәа ишырхысуа азы ҳаиқәшаҳаҭхеит
Жозеп Боррель -  Урыстәыла иарбанызаалак аиадертә бџьарла Украина иаахар, урыстәылатәи арбџьармчқәа иқәызхша  аҭак ҕәҕәа роуеит
Жозеп Боррель – Хара имгакәа Путин абџьари ажәлар рзы ахәшеи рыбжьара алхра аҟаҵара иқәшәоит
Жозеп Боррель – Урыстәыла аҿагылара шышәцәыуадаҩу еилаҳкаауеит, аха, асанкциақәа алҵшәа рхылҵырц азыҳәан, асанкциақәа рынагӡара еиқәшәыршәарц ҳшәыҳәоит
Евроеидгыла Украина арратә цхырааразы иҵегьы  €500 миллион алнахуеит
Жозеп Боррель – Евроеидгыла, Қырҭтәыла аҭышәынтәалара арҕәҕәаразы,  наҟ-наҟгьы  ари атәылаҟны  аусеицура иазыхиоуп
Жозеп Боррель - Урыстәыла, Қырҭтәыла еиҧшҵәҟьа, Украинаҿгьы ахадаратә принципқәа еиланагоит
Жозеп Боррель - Евроеидгыла, Америкеи НАТОи ирхьыҧшымкәа, ахатә арбџьармчқәа рыргылара алшара амазароуп
Жозеп Боррель – Ҳпартниорцәа Евроеидгыла азааигәахареи алалареи рҭахуп, Евроеидгыла уи иалаҽхәароуп
Жозеп Боррель -  Ҳара аганқәа зегьы ирыбжьаагоит атәыла аинтересқәа иазҧхьагәарҭарц
Иахьа Урыстәыла Жозеп Боррель Сергеи Лавров диҧылоит
Жозеп Боррель  -  Қырҭтәыла аполитикатә мчқәа аҧызара анаадырҧшыша аамҭа ааит