Адырга: Шәaмaхьтәылa

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 239-ҩык рыдбалан, иԥсит 13-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 423-ҩык рыдбалан, иԥсит 9-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 621-ҩык рыдбалан, иԥсит 12-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 636-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 524-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 275-ҩык рыдбалан, 370-ҩык ачымазара
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 692-ҩык рыдбалан, 370-ҩык ачымазара иалҵи
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 683-ҩык рыдбалан
Шәамахьтәыла апарламент аҿы адепутатцәа еисит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 634-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 537-ҩык рыдбалан,  226-ҩык ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 251-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 385-ҩык рыдбалан, иԥсит 15-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 507-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 508-ҩык рыдбалан, бжьҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 504-ҩык рыдбалан, ԥшьҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 256-ҩык рыдбалан, 7-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 430-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 399-ҩык рыдбалан
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 391-ҩык рыдбалан