Адырга: Шәaмaхьтәылa

Шәамахьтәыла Атәылахьчара аминистрра  - Шәамахьтәыла арратә хәҭакаҿ иҟалаз абылра иалаӡит  15ҩык аруаа
Шәамахьтәыла анапхгаратә партиа алахәыла Арсен Гургениан - Шәамахьтәылаҿ аурыс аруаа наӡаӡа изыҟазаауам
Шәамахьтәыла Иракли Ӷарибашвили ивизит иалагеит
Шәамахьтәыла Ашәарҭадара амаҵзура амаӡаныҟәгаҩ  -  Урыстәыла Шәамахьтәыла иаднацалоит Азербаиџьаназ акорридор азаартреи, аидгылатә ҳәынҭқарра Урыстәыла-Беларусь адлареи
Қырҭтәыла атәылахьчаратә мчқәа реиҳабы Шәамахьтәыла арбџьармчқәа реиҳабы диԥылеит
Оҭар Шьамугиа Шәамахьтәыла ацҳаражәҳәаҩ Ашот Смбатиан диԥылеит
Азербаиџьани Шәамахьтәылеи дара-дара амца аартра рхарарҵеит
Евроеидгыла Шәамахтәылаҟа атәылауаҩратә миссиа дәықәнаҵоит
Шәамахьтәыла Азербаиџьан ахаранаҵеит арратә атҟәацәа рышьра, Азербаиџьан ишаарыцҳаз ала, аусеилыргара мҩаҧыргоит
Никол Ҧашиниан  ашәамахь-азербаиџьантәи аҳәааҿы жәларбжьаратәи анаҧшратә миссиа аргылара даҳәоит
Ненси Пелоси – Ҳара  ашьха-ҟарабахтәи аимак адипломатиатә мҩала аҭыҧқәҵара ҳадгылоит, Конгресс ахьӡала иазгәасҭар сҭахуп аҭынчратә аиқәшаҳаҭра иаҧырхагоу ажәыларақәа ҕәҕәала ҳашрықәыӡбо
Ильҳам Алиев -  Сынтәа, цәыббра 13 рзы, Шәамахьтәыла, Азербаиџьан аҟны аҳәынҭқарратә аҳәаа иазааигәаны, зымҽхак дуу арратә провокациа мҩаҧнагеит
Никол Ҧашиниан – Шәамахьтәылеи Азербаиџьани реиҿагылараан ашәамахь ган аҟынтә иҭахеит 135ҩык, аха, ари ахыҧхьаӡара иҵыхтәантәиим
Саломе Зурабишвили – Қырҭтәыла Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рыбжьара ишәарҭоу аескалациа ҕәҕәала иақәыӡбоит, аҭынчратә Кавказ  - иаҳа иҕәҕәоу, аҿиаау, ихьыҧшым арегион аҟынӡа ҳназго мҩоуп 
Аихқәа ишаарыцҳаз, Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рҳәааҿ аҭагылазаашьа еиҭах цәгьоуп
Азербаиџьан Атәылахьчара аминистрра Шәамахьтәыла ахаранаҵоит амца аартра, Шәамахьтәыла ари ахараҵара мап ацәнакуеит
Ентони Блинкен  иҳәамҭала,  Қарҭ Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рдәныҟатәи аусқәа рминистрцәа реиҧылара иҵоуроу шьаҿоуп
Шәамахьтәыла аоппозициаа акциа мҩаҧыргоит, аиҳабыратә хыбра аҩналарҭақәа зегьы иаркуп
Шәамахьтәылатәи АИХ адыррақәа рыла, Ереван апротесттә акциаан 111ҩык активистцәа аанкылан
Шьалуа Папуашвили Шәамахьтәыла ахьыԥшымра амш адиныҳәалеит