Адырга: Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили

Иракли Ҕарибашвили  Никол Ҧашиниан диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили  аусуратә визитла Ереванҟа ддәықәлеит
Иракли Ҕарибашвили рашәара 13 рзы Қарҭ иҟалаз аҧсабаратә рыцҳараан иҭахаз ауааҧсыра рмемориал аҿы ашәҭқәа шьҭеиҵеит
Иракли Ҕарибашвили – Аҳәынҭқарра азауад  «Борџьоми» алахәылас иҟалоит
Иракли Ҕарибашвили – Акандидат астатус ашәарҭадара агарантиақәа ҳнаҭома, абас ауп азҵаара шықәгылаз, акандидат астатус ашәарҭадара агарантиақәа ҳнаҭом, уи ареформақәа рынагӡаразы амотивациоуп
Иракли  Ҕарибашвили - Иаҳҳәап, Евроеидгыла астатус ҳаҭаразы мап акыр, уи зегьы реиҳа иақәгәырҕьода? Урыстәыла мацара
Иракли Ҕарибашвили – Акандидат астатус анашьара амотивациа ду ҳнаҭоит, уи ҳара иҳамоу апрогресс азхаҵара акәхоит
Иракли Ҕарибашвили – Ҳара аҩныҵҟатәи адҵа ҟаҳҵеит, уажәы Евроеидгыла аӡбара ҳазыҧшуп
Иракли Ҕарибашвили  Братислава ахан аҿы агала-уаххьеи аҳамҭаҭара ацеремониеи аҿы
Иракли Ҕарибашвили Братислава Аглобалтә шәарҭадара афорум аартратә уснагӡатә ихы алаирхәит 
Иракли Ҕарибашвили -  Евроеидгылеи арегиони рҟны ҳпартниорцәа рҟны аимадара арҕәҕәарала, Қырҭтәыла ахатә шәарҭадара арҕәҕәара алшоит
Иракли Ҕарибашвили Иерусалимтәи Аџьартә берҭыҧ ҳамҭас иеиҭеит Лука Иерусалимтәи иныха 
Иракли Ҕарибашвили Израиль ивизитаан Ҳалокоста иалаӡыз ауаа ҳаҭырла игәалаиршәеит
Иракли Ҕарибашвили Израильтәи аҳәынҭқарра адәныҟатәи аусқәа рминистри альтернативтә аҧыза-министри диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Израильтәи Кнессет ахантәаҩы диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Иорданиа аҳ Абдала II-тәи Қьырса иӡӡаахра аҭыҧ иаҧну адгьылҭыҧ Қырҭтәыла аҭаразы Ахьтәы уаҧс-цәа аорден ианеишьеит
Иракли Ҕарибашвили аоппозициаа ирызкны  -  Ахалагәаҧхаҩцәа ачартертә реис ала рдәықәҵаразы аҳәара ҟарҵеит, уи  ишиашо аибашьра аҽалархәра ауп иаанаго, уи ҳтәыла иаҧырхагоуп, ҳтәыла аинтересқәа ирышьашәалам
Иракли Ҕарибашвили – Аҧкратә уснагӡатәқәа ирыдҳәаланы ҳтәыла апозициа жәларбжьаратәи ауаажәларра апозициа иеиҧшуп, ҳаиҳабыра рпозициа амилаҭтә интересқәа ирыдҳәалоуп  
Иракли Ҕарибашвили  Ripple агенералтә директор диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили – Жәларбжьаратәи авалиутатә фонд саҭабууп Қырҭтәыла аструктуратәи, афинанстәи, аекономикатәи реформқәа рымҩаҧгара ацхрааразы