Адырга: Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили

Иракли Ҕарибашвили ЕАР Ассамблеиа Хада аҳәаақәа ирҭагӡаны адунеи алидерцәа раҳаҭыр аҟынтә Америка ахада Џьо Баидени иҧҳәыс Џьилл Баидени рыхьӡала имҩаҧгаз адкылара ихы алаирхәит
Иракли Ҕарибашвили Иеиду Америкатә Штатқәа рахь ддәықәлеит
Иракли Ҕарибашвили Афонтәи ашьха цқьаҿы иҟоу Ватопедтәи аберҭыҧ ахылаҧшҩы, архимандрит Ефрем диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили – Ҵыҧх ҩ-хыҧхьаӡарак змаз аекономикатә азҳара ҳаман  - 10,4 наӡына, сынтәатәи ашықәсгьы аекономикатә азҳара ду ала ҳалагеит
Аҧыза-министр Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  -  Амилаҭрацәаратә азыҟаҵарақәа  - „Иаҧсоу апартниор“ жәларбжьаратәи ҳусеицура арҭбаареи, ҳгәы зыздуу ҳаруаа рзанааҭдырра аиҕьтәреи, НАТО астандартқәа ршьашәалазаара аизырҳареи  иазку даҽа шьаҿак ауп  
Иракли Ҕарибашвили – Қырҭтәыла аекономикатә азҳара арбага адунеиаҿ зеиҧшҟамлац ала идууп
Иракли Ҕарибашвили – Аиҳабыра рыхьӡала,  Лиз Трасст амаҵзураҭыҧ ҿыц аанкылара лыдысныҳәалоит, иуадаҩӡоу аамҭазы зҵакы дуу амаҵзураҭыҧ аҿы ақәҿирақәа лзеиҕьасшьоит
Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла-Евроеидгылатә Ассоциациа ахеилак аилатәара ихы алаирхәоит 
Иракли Ҕарибашвили - Аҧыза-министр иаҳасабала, сара Америкеи Евроеидгылеи рҟны аизыҟазаашьақәа рырҕәҕәара исуалуп, уи ҳамҩа хадоуп
Иракли Ҕарибашвили  Шәамахьтәыла аҧыза-министр иаппарат анапхгаҩы диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили – Аиҳабыра Гудаури иҟалаз арыцҳараан иҭахаз ауаа рҭаацәарақәа  100 нызқь лари рзоурыжьҭуеит
Иракли Ҕарибашвили  Казахстан ивизит иалагеит
Иракли Ҕарибашвили Казахстанҟа ддәықәлеит
Аҧыза-министр ЕАР ассамблеиа Хада  76-тәи асессиа ахада диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили  Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит
Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Китаи ацҳаражәҳәаҩ ҿыц Чжоу Цзиан  диҧылеит
Аҧыза-министр Кавказ аҧсылманцәа русбарҭа ахантәаҩы диҧылеит 
Аиҳабыра рнапхгаҩы Европарламент аделегациа алахәылацәа дырҧылеит