Адырга: Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили

Иракли  Ҕарибашвили – Ваке апаркаҿ иҟалаз арыцҳара сгәы шыснархьыз жәала исызшәаҳәом
Иракли Ҕарибашвили атәым инвестициақәа рызҵаарақәа рзы аҧыза-министр ибжьагаҩ ҷыда диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили Урсула фон дер Лаиен дылҧылеит
Аиҳабыра радминистрациа адыррала, Прага, Иракли Ҕарибашвили ихантәаҩрала имҩаҧгаз адискуссиаҿы, агеополитикатә ҭагылазаашьеи Украина имҩаҧысуа аибашьреи иалацәажәеит
Иракли Ҕарибашвили – Европатәи апартниорцәа ҭабуп ҳәа расҳәоит Қырҭтәылазы зҵакы дуу аплатформа ахьҳадаргалаз азыҳәан, аинициатива ҿыц Евроеидгыла алалара апроцесс аҿы ҳтәыла апрогресс иацхраауеит
Иракли Ҕарибашвили Евроеидгыла аинициативала Прага имҩаҧысуа  Европатәи аполитикатә аидгыла раҧхьатәи асаммит далахәып
Иракли Ҕарибашвили Франциа ахада идипломатиатә абжьагаҩ дылҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили Бақәа ахада диҧылеит  
Иракли Ҕарибашвили  World Rugby  ахада Билл Бомонт диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Қырҭтәыла акзаара зхы ақәызҵаз афырхацәа рмемориалаҿ ашәҭқәа шьҭеиҵеит
Иракли Ҕарибашвили – Апрокуратура асистема  аҿиара аҧыжәара змоу азҵаарақәа иреиуп, апрокуратура хьыҧшымра азхаҵоуп Аконституциала
Иракли Ҕарибашвили – Стәыла 20 наӡына уажәгьы Урыстәыла ала импыҵахалоуп, аха, уезгьы, ари апроблема ду ҳхырхарҭа азаҧсахуам, ҳара иреиҳаӡоу акапантә категориаҿы аицлабра ҳаҿуп
Иракли Ҕарибашвили – Еилыккаа исҳәар сҭахуп, Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус ахәҭоуп, уи ари аҿкаара алалара ҳзаанагоит,  абиҧарақәа рацәа ргәазыҳәара лабҿабарас иҟанаҵоит
Иракли Ҕарибашвили  - Џьо Баидени иҧҳәыси ҭабуп ҳәа расҳәоит адкылара бзиеи Америка Қырҭтәыла иазаанарҧшуа адгылара ҕәҕәеи азыҳәан
Иракли Ҕарибашвили ЕАР Ассамблеиа Хада аҳәаақәа ирҭагӡаны адунеи алидерцәа раҳаҭыр аҟынтә Америка ахада Џьо Баидени иҧҳәыс Џьилл Баидени рыхьӡала имҩаҧгаз адкылара ихы алаирхәит
Иракли Ҕарибашвили Иеиду Америкатә Штатқәа рахь ддәықәлеит
Иракли Ҕарибашвили Афонтәи ашьха цқьаҿы иҟоу Ватопедтәи аберҭыҧ ахылаҧшҩы, архимандрит Ефрем диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили – Ҵыҧх ҩ-хыҧхьаӡарак змаз аекономикатә азҳара ҳаман  - 10,4 наӡына, сынтәатәи ашықәсгьы аекономикатә азҳара ду ала ҳалагеит
Аҧыза-министр Германтәыла ацҳаражәҳәаҩ диҧылеит 
Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит