Адырга: Қырҭтәылa aпaрлaмент

Хәажәкыра 5 рзы Саломе Зурабишвили шықәсыктәи аҳасабырба ала апарламент аҿы дықәгылоит
Қырҭтәыла апарламент аоппозициатә фракциа Акоммуникациақәа рзы акомиссиахь аҳәара ҟарҵеит аурыс апропогандатә каналқәа рдырраҭара ааныркыларц
Еидҵоу акралрахь аофициалтә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны, Қырҭтәыла апарламенттә делегациа Оксфордтәи ауниверситет аҿы иҟан
10-тәи ааҧхьара апарламент 150ҩык адепутатцәа рцынхәрас,  144ҩык адепутатцәа рыла аусура нанагӡар ҟалап
Қырҭтәыла апарламент  «Ақырҭуа гәахтәы» ахаҭарнакцәа ицәырыргаз Украина адгыларатә резолиуциа аднакылеит
Украина адгыларатә резолиуциа атекст Қырҭтәыла апарламент аҿы иахьа ашәҟәы ҭаргалоит
Апарламент аҿы аполитикатә гәыҧқәа рыбжьара аконсультациақәа иалагоит Украина адгыларатә резолиуциа адкылара азҵааразы
Шьалуа  Папуашвили – Сара аиаша анысҳәо уи гәымбылџьбароуп ҳәа ишәыҧхьаӡоит аха сара исҳәо шиашоу агәра згоит, сгәымбыџьбаразаргьы ҟалап, аха гәаартыла сцәажәоит
Каха Куҷава  апарламент ахантәаҩы инапынҵақәа шьҭеиҵеит, уи ицынхәрас ари аҭыҧ ааникылоит  Шьалуа Папуашвили
Қырҭтәыла апарламент алотереиақәеи алахаларатә хәмаррақәеи ирызку азакәан иақәшаҳаҭхеит
Апарламент атәыла ахада илыдҵаауеит ҧхынҷкәын 22 рзы изаамҭаным аилатәарақәа рымҩаҧгаразы
Апарламент  2022 шықәсатәи аҳәынҭқарратә биуџьет шьақәнарҕәҕәеит
Адам Кинзингер Қырҭтәыла апарламент алахәылацәа дырԥылеит
Қырҭтәыла апарламент алахәылацәа ЕАШ аконгресс ахаҭарнакцәа ирԥылеит
Апартиа «Лело»  Қырҭтәыла апарламент абаикот азура иаҟәыҵит
Заал Удумашвили – Шьалуа Папуашвилии Леван Мгалоблишвилии Ҭина Тҟебучава лзы амчыларазы рдепутаттә зинмчы аанкылара ҳаҳәоит
Вахтанг Гомелаури изыӡырҩраны иахьыҟаз Қырҭтәыла апарламент аилатәара аҧыхуп
АИХ ахаҭарнакцәа Қырҭтәыла апарламент ахыбрашҟа рынашьҭра иаҳәоит
Қырҭтәыла апарламент аҿы аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит
Иахьа апарламент аҿы афинансқәа рминистр изыӡырҩуеит