Адырга: Қырҭтәылa aпaрлaмент

Апарламентаҿ Жәлар рыхьчаҩ дырзалымхит
Қырҭтәылеи Украинеи, Молдовеи рпарламентқәа раппаратқәа рхаҭарнакцәа Европарламент аҿы наҟ-наҟтәи аусеицура арҭбаара азҵаара иахәаԥшит
Қырҭтылеи Шәамахьатәылеи апарламенттә комитетқәа аусеицура амеморандум рыбжьарҵеит
Апарламент,  актәи аҧхьарала аднакылеит  «Адеолигархизациа иазку» азакәанпроект
Шьалуа Папуашвили Жәларбжьаратәи Ҟрымтәи аплатформа  раҧхьатәи апарламенттә саммит ихы алаирхәоит
«Адеолигархизациа иазку» азакәанпроект ицәыргазаауеит Қырҭтәыла апарламент абиуро уаҵәтәи аилатәараҿы
Қырҭтәыла аҵҟьара иазку азакәан дырџьбароит
 «Аминистр исааҭ» аҳәаақәа ирҭагӡаны,  жьҭаара 6 рзы апарламент аҿы Леван Давиҭашвили изыӡырҩуеит, жьҭаара  7 рзы Жәлар рыхьчаҩ лышықәстәи аҳасабырба иалацәажәоит
Иахьа инаркны апарламент Жәлар рыхьчаҩ иҭыҧ азы акандидатцәа ралхра иалагоит
Апарламент Жәлар рыхьчаҩ иалхра аҧҟара аҧсахра иазку азакәанпроект ахҧатәи аҧхьарала аднакылеит
«Амилаҭтә ҵысреи», «Аҕмашенебели истратегиеи»  «Лелои»  Жәлар рыхьчаҩ иалхра иазкны «Ақырҭуа гәахәтәы» идырмазеиз  азакәанҧҵаратә ҧсахрақәа аҩбатәи аҧхьарала ирыдрымкылеит
Апарламенттә хылаҧшра арҕәҕәара амзызла, Еврокомиссиа абжьагара иашьашәаланы, аусуратә гәыҧ аилатәра мҩаҧысуеит
Уаҵәы инаркны «Аҕмашенебели истратегиеи» егьырҭ аоппозициатә партиқәеи русуратә гәыҧқәа реиҧыларақәа иалагоит
Аоппозициа ахаҭарнакцәа  апроцедуратә зҵаарақәа ркомитет аҿы имҩаҧысуаз, 12 пунктқәа рыла ишьақәгылоу Евроеидгыла аплан алацәажәара рхы аладмырхәит  
Димитриос Керидас – Бырзентәыла  иалшо ала Қырҭтәыла иацхраауеит Евроеидгылахь аинтеграциа апроцесс аҿы
Карл Харцель -  Қырҭтәыла, аконсультациақәа мҩаҧымгакәа, европатәи астандартқәа рашьашәалазааразы анализ ҟамҵакәа, ирласу арежим аҿы азакәанҧҵарашҟа крызҵазкәа аҧсахрақәа алагалара нарыгӡоит
Қырҭтәыла апарламент аделегациа Даниа идәықәлеит
Апарламент Лаша Тугушии Уасил Маҕлаҧериӡеи Ауаажәларратә дырраҭара ахылаҧшратә хеилак алахәызааразы ркандидатурақәа шьақәнарҕәҕәеит, Лиа Шавгулиӡе лкандидатура шьақәырҕәҕәамызт
Апарламент аҿы Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит хәажәкыра  17 рзы
Михаил Сарџьвелаӡе ишиҳәаз ала, Саломе Зурабишвили шықәсыктәи аҳасабырба ала апарламент аҿы данықәгыло арыцхә иазкны аӡбара аднакылоит абиуро