Адырга: Қырҭтәыла Актәи аканал

ЕАР Ассамблеиа Хада 78-тәи асессиаҿы Иракли Ҕарибашвили иқәгылара  ишиашо атранслиациа иоурыжьҭуеит Қырҭтәыла Актәи аканал аефираҿ
Аспорт ду Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ
Қырҭтәыла Актәи аканал аҳәамҭа
Қырҭтәыла Актәи аканал аҳәамҭа
Қырҭтәыла Актәи аканал  «Арҿиаратә аҳәса рыҧхьаӡацтә цәыргақәҵа амчыбжь» адгыларазы анашьамҭа аиуит
Аекскурсиа Қырҭтәыла Актәи аканалаҿ
Қырҭтәыла Актәи аканал ақәҿиара жәлартә музыка жәларбжьаратәи афестиваль  Svetozar Stracina Grand Prix аҿы
Ҭинаҭин Берӡенишвили Қырҭтәыла иҟоу Азербаиџьан ацҳаражәҳәаҩ   Фаиг Гулиев диҧылеит
Қырҭтәыла Актәи аканали Аҳәынҭқарратә бызшәа адепартаменти аусеицура амеморандум рыбжьарҵеит
Актәи аканал Ҭырқәтәыла ауаажәларратә дырраҭара аусуҩцәа рыдашшылоит
Қырҭтәыла Актәи аканал ицәырнагеит аефираҿ иаарҧшыз атемақәа рстатистика
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Актәи аканал, Қырҭтәыла ахьыҟоу иҟоуп
Иахьа ҳтелехәаҧшра аирамшуп  - раҧхьатәи адырраҭара алагара инаркны  66 шықәса ҵит
Қырҭтәыла Актәи аканал Аолимпиатә комитет аҟынтә анашьамҭа аиуит  зегьы иреиҕьны аспорттә хҭысқәа раарҧшразы #1TVSPORT
Даниатәи аконструктивтә институт ашьаҭаркҩы  Ульрик Хаагеруп  Қырҭтәыла Актәи аканал ажурналистцәа асеминар рзымҩаҧигоит, уаҵәы апартниортә аиҿкаарақәа рылахәызаарала аконференциа мҩаҧысуеит
Актәи аканал иҭнажьуеит апопулиарра ду змоу ақырҭуа онлаин-ахәмарра   «Имариоу алогика» аверсиа ҿыц
Ҭинатин Берӡенишвили - Жьҭаара  8 инаркны, Актәи аканал аҭоурыхаҿ раҧхьаӡа акәны,  ахәаҧшцәа идҳарбоит арегби азы  аҳәса рыбжьара Адунеи ахраҿа
Арегби азы Адунеи Ахраҿаз Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы #1TVSPORT
Қырҭтәыла Актәи аканал  ицәырнагеит аефираҿ излацәажәо асубиектқәа ирызку астатистика
Қырҭтәыла Актәи аканал аҳәамҭа