Адырга: Қырҭтәыла Актәи аканал

Қырҭтәыла Актәи аканал астуденттә кино афестиваль  «Pitching Forum» аиааирагаҩцәа аҳамҭақәа ранашьеит
Қырҭтәыла Актәи аканал апроект "МастерШеф" – ателехәаҧшцәа зегьы реиҳа бзиа ирбо дырраҭароуп
"Шарк Тенк  Қырҭтәыла" -  аҧара ззоушьҭу 26ҩык алахәылацәеи  ақырҭуа бизнес ашҟа  3 миллион еиҳаны аинвестициақәеи
Ҭинаҭин Берӡенишвили  - Ааҧынразы ахәаҧшцәа еиуеиҧшым апрограммақәа рыдаагалоит
Аветерацәа русқәа рзы аҳәынҭқарратә маҵзура ахаҭарнакцәа Қырҭтәыла Актәи аканал аусзуҩцәа Ақырҭуа журналистика амш рыдырныҳәалеит
Актәи аканал агенералтә директор Ҭинаҭин Берӡенишвили  Шәамахьтәыла аделегациа дырҧылеит
Аукраин жәлар рыдгыларазы Қырҭтәыла Актәи аканал аҿы имҩаҧнагаз агәыҳалалратә марафон аҿы еизган 674 380 лари
Қырҭтәыла Актәи аканал  - "Ҳара Украиназы"
Ҭинатин Берӡенишвили -  Ҳара ҳзы ихадоу  - аукраин жәлар ареалтә цхыраара рыҭароуп, ҳара Украина Ауаажәларратә дырраҭара аҟны аимадара ҕәҕәа ҳамоуп, ауаа аинформациа иаша рыҭаразы аус еицаауеит
Актәи аканал аинформациатә цхыраара
Youtube аҿы Актәи аканал ахәаҧшра арбага иазҳаит  13%-ла
Қырҭтәыла Актәи аканал  65 шықәса ахыҵит
Аконкурс  «Ранина» аиааирагаҩы  Николоз Қаџьаиа Қырҭтәыла ахьӡала ахәыҷтәы Евровидение аҿы дықәгылоит Гиги Кухианиӡе иашәа ала  - аклип апремиера  (видео)
Қырҭтәыла Актәи аканал апроектқәеи апрограммақәеи жәларбжьаратәи афестиваль  Heart of Europe иалахәызаауеит
Қырҭтәыла Актәи аканал агенералтә директор Ҭинатин Берӡенишвилии Европатәи адырраҭаратә еидгыла аделегациеи Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩ Карл Ҳарцель иҧылеит
Қырҭтәыла Актәи аканал Баҭым ауаа рҭахара иадҳәаланы  иџьабоит
Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара анаҧшратә миссиа  - Қырҭтәыла Актәи аканал  алхратә процесс неитралла аанарҧшуан
Қырҭтәыла Актәи аканал аплатформақәа зегьы рҿы еиҧҟьарада ицо аефир#Алхрақәа  2021
Виола фон Крамон – Анапхгаратә партиа егьырҭ апартиақәа рнапы зҵарҩыз адокумент аҧыхра алшом, мшаҧы  19-тәи аиқәшаҳаҭра уажәгьы амч амоуп
Еицырдыруа ателеамҩаҧгаҩ Давиҭ Соколов иҧсҭазаара далҵит