Адырга: Қырҭтәылa aдәныҟaтәи aусқәa рминистррa

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра -  Илиа Дарчиашвили иҟны аиҧылараан Ирландиа Сенати апарламенти ахантәаҩцәа иаҵшьны иазгәарҭеит Ирландиа Евроеидгылахь Қырҭтәыла алалареи ҳтәыла акандидат астатус анашьареи ишадгыло
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Британиа аган аҟынтә аҳәаатә хылаҧшра арҕәҕәареи атранзитаан аҳаирбаҕәазаҿ авизатә режим ашьақәыргылареи иазкны аинформациа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿы ишырҳәаз ала, ацҳаражәҳәарҭақәа Саломе Зурабишвили лвизит аиҿкааратә зҵаарақәа аус рыдырулом
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Дмитри Медведев иҟаиҵаз аҳәамҭа ампыҵахаларатә политика анагӡароуп, уи Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи аилагара даҽа ҽазкрак ауп
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Бельгиа адәныҟатәи аусқәа рминистр лвизит иазкны аофициалтә информациа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра - Польша ацҳаражәҳәаҩ инапынҵақәа рынагӡаҩ иҟны аиԥылараҿ иаҵшьры иазгәаҭан польшатәи аҳақьым ихымҩаԥгашьа иабзоураны азеилымкаара шышьақәгылаз, апроцесс аганахьала иҟаз агәрагара шацәыӡуа
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿ Қырҭтәыла иҟоу Польша ацҳаражәҳәаҩ инапынҵақәа рынагӡаҩ иԥылоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи жәларбжьаратәи аиҿцәажәарақәа  58-тәи араунд иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Рыцҳарас иҟалаз, аофициалтә Киев аиҩызаратә ҳәынҭқарреи ажәлари ирыдҳәаланы адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рескалациа аформа цәгьа рхы иадырхәоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Украина ацхаражәҳәарҭа ахаҭарнак агәынамӡара изаарҧшын "Georgian Airways" иазышьақәыргылоу асанкциақәа ирыдҳәаланы, ақырҭуа аган ргәаанагарала, арҭ асанкциақәа шьаҭа рыҵам
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿ Украина аамҭалатәи ахаҭарнак иҟны аиҧылара мҩаҧысуеит
Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла иалоу атәылақәа рыцҳаражәҳәаҩцәа уаҵәы Берлин еиԥылоит
Қырҭтәыла иаҭааит ЕАР аҿы еиуеиҧшым атәылақәа еснагьтәи рхаҭарнакцәа
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Аҭагылазаашьа ахьыцәгьоу аҟынтә, Қырҭтәыла атәылауаа Судан ианалырго макьана идырым
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра - Џьамтәыла Азербаиџьан ацҳаражәҳәараҿ иҟалаз ақәылара ҳаҿагылоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра -  Андреи Касианов иҟны аиҧылараан иаҵшьны иазгәаҭан шьаҭа зҵам аҳәамҭақәа ҩ-тәылак реиҩызара ишацымхраауа
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ Гьаргь  Зақарашвили Украина Адәынаҟатәи аусқәа рминистрраҿы изышьақәдырҕәҕәеит Украина атәылауаа Қырҭтәыла рыҟазаара шәарҭоуп ҳәа ргәы ишаанамго
Андреи  Касианов Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистррашҟа иҧхьеит
Бельгиа иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәарҭа аофициалла адырра аиуит Қырҭтәыла атәылауаҩ Лиза Қистаури лыҧсра иазкны
Чехиа ацҳаражәҳәаҩ  Петр  Микиску Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистррашҟа иҧхьеит