Адырга: Қырҭтәылa aдәныҟaтәи aусқәa рминистррa

Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿы  Андриус  Калиндра иҟны аиҧылара хыркәшоуп
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Қырҭтәыла Азербаиџьани Шәамахьтәылеи рыбжьара аҳәаа аделимитациа иазку акомиссиа аделимитациа апроцесс алагара иадҳәаланы иаднакылаз аиқәшаҳаҭра иадгылоит
Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз ала, Германтәыла иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ Бундестаг адәныҟатәи акомитет ашҟа дадырԥхьалеит ҳәа адырра имцуп
Қырҭтәылa Адәныҟaтәи aусқәa рминистрра Қырҭтәыла мпыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы Урыстәыла апрезиденттә алхрақәа рымҩаԥгара иаҿагылоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра - Украина асуверенитети атерририатә акзаареи хьаҵра змам адгылара азышьақәҳарӷәӷәоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Алхрақәа ирыцклаҧшуа анаҧшратә миссиа ааҧхьара аҿҳәарақәа арбоуп апланаҿ, аха, рыцҳарас иҟалаз, аполитикатә мчқәак хықәкыла ари азҵаара аполитикатә ашьаҭа арҭар рҭахуп
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра жәларбжьаратә ауаажәларра рахь ааԥхьара ҟанаҵоит Урыстәыла Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаара аилагара иашьҭанеиуа изакәандароу ашьаҿа иақәнаго ахәшьара арҭарц
«Ацҳаражәҳәаҩцәа рконференциа  2023, Қырҭтәыла – Евроеидгыла алаларазы акандидат-тәылоуп» мҩаҧгахоит ҧхынҷкәын  26-28 рзы
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Румынтәыла апарламент ишьақәнарҕәҕәеит Молдовеи, Украинеи, Қырҭтәылеи, Мраҭашәаратә Балканқәеи ревропатәи аперспектива иазку арезолиуциа
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Абџьартә аиҿагылараан Ҕаза асектораҿ иҟан ҧшьҩык Қырҭтәыла атәылауаа,  уажәазы рыҧшьҩыкгьы ишәарҭам аҭыҧаҿ иҟоуп
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра -  Илиа Дарчиашвили иҟны аиҧылараан Ирландиа Сенати апарламенти ахантәаҩцәа иаҵшьны иазгәарҭеит Ирландиа Евроеидгылахь Қырҭтәыла алалареи ҳтәыла акандидат астатус анашьареи ишадгыло
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Британиа аган аҟынтә аҳәаатә хылаҧшра арҕәҕәареи атранзитаан аҳаирбаҕәазаҿ авизатә режим ашьақәыргылареи иазкны аинформациа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿы ишырҳәаз ала, ацҳаражәҳәарҭақәа Саломе Зурабишвили лвизит аиҿкааратә зҵаарақәа аус рыдырулом
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Дмитри Медведев иҟаиҵаз аҳәамҭа ампыҵахаларатә политика анагӡароуп, уи Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи аилагара даҽа ҽазкрак ауп
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Бельгиа адәныҟатәи аусқәа рминистр лвизит иазкны аофициалтә информациа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра - Польша ацҳаражәҳәаҩ инапынҵақәа рынагӡаҩ иҟны аиԥылараҿ иаҵшьры иазгәаҭан польшатәи аҳақьым ихымҩаԥгашьа иабзоураны азеилымкаара шышьақәгылаз, апроцесс аганахьала иҟаз агәрагара шацәыӡуа
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿ Қырҭтәыла иҟоу Польша ацҳаражәҳәаҩ инапынҵақәа рынагӡаҩ иԥылоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра Женеватәи жәларбжьаратәи аиҿцәажәарақәа  58-тәи араунд иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Рыцҳарас иҟалаз, аофициалтә Киев аиҩызаратә ҳәынҭқарреи ажәлари ирыдҳәаланы адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рескалациа аформа цәгьа рхы иадырхәоит
Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра – Украина ацхаражәҳәарҭа ахаҭарнак агәынамӡара изаарҧшын "Georgian Airways" иазышьақәыргылоу асанкциақәа ирыдҳәаланы, ақырҭуа аган ргәаанагарала, арҭ асанкциақәа шьаҭа рыҵам