Адырга: ҚЫРҬТӘЫЛА

Келли Дегнан - Нато азы Қырҭтәыла даара иӷәӷәоу партниоруп, ЕАШ-и адгылаҩцәеи Қырҭтәыла ацхыраара иазыхиоуп, Нато алалара амҩаҿ апрогресс ҳамазароуп
Илиа  Дарчиашвили – Мадридтәи асаммит аҿы ирыдыркылаз адокументқәа аконкреттә алҵшәақәа рхылҵроуп, уи аҵакы ду амоуп
Аҩадатәи Македониа ахада  - Ҳара НАТО алалара иазку Қырҭтәыла аҽазышәара аргама ҳадгылоит
Келли Дегнан - Евроеидгыла ахеилак арекомендациақәа рынагӡаразы, Қырҭтәыла аиҳабыреи егьырҭ аганқәеи, аоппозициатә партиақәеи, атәылауаҩратә сектори аусеицура иалагароуп
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 1 058-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 646-ҩык
Иенс Столтенберг – НАТО асаммит аҿы иаҵшьны иазгәаҳҭоит Урыстәыла аган аҟынтә ашәарҭара иҭагылар зылшо Қырҭтәылеи егьырҭ ҳадгылаҩцәеи иаҳа иҕәҕәаны ҳашрыцхраауа
Свиатослав Вакарчук – Ақырҭуа жәлар иаҳзыҟашәҵо зегьы азы ҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит, шәра аҩыза гәакьақәа шәоуп, ҳаидгыланы аиааира ҳгоит
Виола фон Крамон – Украинеи Молдовеи ахә мариала акандидат астатус ранашьоуп, дара наӡаӡа азыҧшра арежим аҿы иаанхар ауеит
Жозеп Боррель -  Уажәшьҭа ақырҭуаа иҟарҵаша аконкреттә усқәа рымоуп, аусура нашәыгӡа, шәара амҩа иаша шәануп
Акоммуникациақәа ркомиссиа аинформациа ала, SpaceX Қырҭтәыла STarlink амҩанызатә системала аинтернет аларҵәара аҭахуп
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 616 -ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 482 -ҩык
Виктор Орбан Евроеидгыла алахәылацәа рахь ааҧхьара ҟаиҵеит Украинеи Молдовеи ирываргыланы, Қырҭтәылагьы Босниеи Герцеговинеигьы акандидат астатус ранаршьарц
Ирландиатәи асенатор  - Қырҭтәыла мап зацәыркыз сзеилкаауам,  2008 шықәса нанҳәазы  урыстәылатәи арбџьармчқәа Қырҭтәыла ишажәылаз  ҳхашҭма?
Португалиатәи АИХ Қырҭтәыла атуристтә потенциал иазкны  -  Қырҭтәыла шәҩнеиҧш шәыҧсы шәшьоит
Урсула фон дер Лаиен – Ҳара Европатәи Ахеилак иабжьаагоит Қырҭтәыла европатәи аперспектива арҭарц,  ари атәыла  акандидат астатус анаршьаанӡа,  аҳәарақәа зегьы шынанагӡо гәарҭарц
Қырҭтәыла "амаамынқәа рцәарԥшӡа" актәи афакт шьақәырӷәӷәоуп
Иенс Столтенберг - Қырҭтәыла ааҳаԥхьеит Нато алидерцәа реиԥылара ахь, ари аидгылареи апартниорреи аарԥшроуп
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 515-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 546-ҩык
Григол Вашаӡе  - Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат астатус аиуеит албанаиатәи авариант ала, уаҟа аконкреттә ҧхықәрақәа азгәаҭазаауеит
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 511-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 514-ҩык