Адырга: ҚЫРҬТӘЫЛА

«Бухаресттәи ажәбарак» асаммит алидерцәа иҟарҵаз аҳәамҭа – Ҳара Урыстәыла анырра цәгьа амшала азарал зауз Босниеи Герцеговинеи, Қырҭтәылеи, Молдовеи  наҟ-наҟгьы ҳрыдгылоит
Михаель Рот – Акыр иаҧсоу ақырҭуаа, адемократиа аполитикатә аҽалархәрада аҧсра иаҿуп, убри аҟынтә, иҟалозар, Европа аидгыло апартиақәа еиҿышәкаа
Меҭиу Миллер - Америкеи Қырҭтәылеи реизыҟазаашьақәа рҽырыҧсахуеит, акрызҵазкуа аполитикатә лҵшәақәа ҳамоуп, ари ариторика мацараӡам, ари иазку адыррақәа шәоуеит, аха иахьа уаҳа акгьы сызҳәом
Девид Кемерон -  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан адкыларала, Қырҭтәыла анапхгара евроатлантикатә амҩа ианыҵит
Қырҭтәыла атәылауаа рзы Китаи аҟны авизадатә режим аофициалла амч аиуит
Виола фон Крамон Шарль Мишели, Урсула фон дер Лаиени Жозеп Боррели рахь - ЕАШ ишыҟарҵаз еиԥш «Ақырҭуа гәахәтәы" асанкциақәа рықәаҳҵарц ашан ҳамоума?
Ентони Блинкен - Иахьа салагоит ЕАШ-и Қырҭтәылеи ирыбжьоу ҩганкалатәи аусеицура аиҭахәаԥшра. Қырҭтәыла алидерцәа азакәанпроект еиҭахәаԥшны, адемократиатәи евроатлантикатәи амҩа шазыхынҳәуа сақәгәыӷуеит
Ентони Блинкен - Қырҭтәыла адемократиа аҵшәааразы аҭак зыԥхықәу ахаҿқәа рганахьала авизатә аԥкра ҿыцқәа алаҳгалоит
„Политико“ – Қырҭтәыла адемократиа ашьақәырҕәҕәара аганахьала апрогресс ду ҟалар, Америка Қырҭтәыла зҵакы дуу арратә цхыраареи ахәаахәҭратә пакети аҭареи, авизатә режим алиберализациеи иахәаҧшуеит
 Еммануель Макрони Олаф Шольци еицыҟарҵаз аҳәамҭа – Қырҭтәыла европатәи амҩа ҳәаақәҵоуп, аха аццакреи апрогресс ахырхарҭеи Қырҭтәылоуп изхьыҧшу
11-ҩык асенаторцәа - Ақырҭуа демократиазы амш еиқәаҵәа ааит
Британиа Ду Атәылахьчара аминистр - Ахҭысқәа рыла иубарҭоуп Урыстәыла Қырҭтәыла аусқәа рыҽшаланарго, ақырҭуа жәлар рахь ааԥхьара ҟасҵоит Урыстәыла анырра иаҿагыларц
Иоҳан Форсель – Ҳара Қырҭтәыла адгылара ҳаҟәыҵуам, ари атәыла Евроеидгыла иалазар ҳҭахуп, аха,  ҳаргьы  азакәанпроект ҿыц ҳаргәамҵуеит
Џьон Кирби -Ари азакәан иадҳәаланы агәынамӡара ӷәӷәа ааҳарԥшуеит, уи  еиԥшым агәаанагареи абжьы ахақәиҭреи рхәаҽра алшоит
Германтәыла Адәныҟатәи аусқәа русҳәарҭа - Европатәи аԥеиԥш ахь ицо амҩа гәҭакыла аԥырхагамхаразы аҭакԥхықәра Қырҭтәыла аиҳабыра ақәуп
Рати Брегаӡе  - Иахьатәи асимволтә амш азы Қырҭтәыла, ҳтәыла адеокупациа наӡа захьӡу  аҵыхтәантәи аиааира ахырхарҭала даҽа шьаҿа дук ҟанаҵеит
Босниеи  Герцеговинеи аделегациа Қырҭтәыла алхратә администрациа аус шауа  еилыркааит   
Қырҭтәыла амилаҭтә еизга Европа ачемпионат ахь амҩақәҵага аиуит - Қарҭ аиааира ду иазгәарҭоит
Европа ахеилак - Аҭышәынтәалара арӷәӷәареи Урыстҩәыла ааԥхьарақәа ирылҵшәаны атәыла аҿаԥхьа иҟоу ауадаҩрақәа рыҿагылареи аус аҿы Евроеидгыла Қырҭтәыла адгылара нанагӡоит
Иенс Столтенберг - Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаареи ҳрыдгылоит, иара убас адемократиа арӷәӷәаразы аҽазкра ҳадгылоит