Адырга: ҧхынгәы 5

«ТВ Пирвели»  аҭыхратә гәыҧ рзы амчыларазы ахара зду даҽаӡәы абаандаҩтәра иқәырҵеит
Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра ахаҭарнакцәа ҧхынгәы 5 рзы иҟалаз ахҭысқәа ирыдҳәаланы  даҽаӡәы дааныркылеит
АИХ ахаҭарнакцәа апарламент ахыбра аҧхьа акциа мҩаҧыргоит
Гурам Ҧалавандишвили – Ҳара азакәан ҳақәныҟәоит, аха, закәан Жәа-уасиаҭк ирҿагылазар,  Америка ацҳаражәҳәаҩ лоума, Ҭырқәтәылоума, Путин иоума, абри аҩыза азакәан ақәныҟәара аӡәгьы изҳадицалом
Апрокуратура аӡбарҭа иадҵаалеит Қырҭтәыла Актәи аканал аҭыхҩы изы амчылара зхарарҵаз ауаҩҧсы, заанаҵтәи ауснагӡатә ҳасабала, аҭакра иқәырҵарц
Ҧхынгәы 18 рзы апарламент аҿы Вахтанг Гомелаури изыӡырҩуеит
Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла амиссиақәа рнапхгаҩцәа,  ҧхынгәы 5 рзы иҟалаз ахҭысқәеи урҭ рықәҿыҭреи инамаданы, Қырҭтәыла аиҳабыра рахь ааҧхьара ҟарҵеит