Адырга: Џьуаншер Бурҷулаӡе

Џьуаншер Бурҷулаӡе - Аларҵәара зауз аинформациа аҳәынҭқарра иаҿагыланы имҩаԥырго еиҿкаау апровокациоуп
Џьуаншер Бурҷулаӡе - Иахьа ҳфырхацәа пату рықәаҳҵеит, урҭ рҭаацәарақәа рхылаԥшра шынаҳагӡо ажәа шәаҳҭоит
Џьуаншер Бурҷулаӡе  - Иахьа агрессор иҿагыларазы  зеиҧшҟамлац ала ҳаидгылароуп, Амшын еиқәа арегион аҿы аҭышәынтәалара ҳзеиқәмыршәар,   европатәи ашәарҭадара архитектура зышьақәгылом
Џьуншер Бурҷулаӡе Украиназы ишьаҭаркыз аконтракттә гәыԥ аиԥылара ихы алаирхәит
Џьуаншер Бурҷулаӡе Қобулеҭи иҟоу арратә база даҭааит
Џьуаншер Бурҷулаӡе - Нато аҿы Қырҭтәыла азҵаара ахаан абри еиԥш актуалра амаӡамызт, Украинеи Қырҭтәылеи рҿаԥхьа иҟоу ааԥхьарақәа зеиԥшроу, ажәлар иалырхыз амҩаҿ ацхыраара шазыхиоу азгәаҭан
Қырҭтәыла атәылахьчара аминистр Нато атәылахьчара министрцәа рминистериал ихы алаирхәоит
Келли Дегнан - Џьуаншер Бурҷулаӡеи сареи аусеицура ахырхарҭақәа ҳрыхәаԥшит, уи ала Қырҭтәыла ахатә ҳәаақәа рырӷәӷәареи Урыстәыла агрессиа аҿагылареи алшоит
Қырҭтәыла атәылахьчара аминистр Азербаиџьан ахада диԥылеит
Џьуаншер Бурҷулаӡе аофициалтә визитла Шәамахьтәыла дыҟоуп
Џьуаншер Бурҷулаӡе  - «Џьавелинқәа»  ҳзыҭира иазку аӡбара даҽазнык ишьақәнарҕәҕәоит Қырҭтәыла Америка астратегиатә партниорцәа ишреиу
Џьуаншер Бурҷулаӡе Иенс Столтенберг диҧылеит
Иахьа Џьуаншер Бурҷулаӡе апарламент аҿы изыӡырҩуеит
Џьуаншер Бурҷулаӡе Лиетува ацҳаражәҳәаҩ, Андриус Калиндрас диԥылеит