Адырга: Импыҵaхaлоу Аҧсны

Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  42 афакт ҿыцқәа аарҧшуп  
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  65 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, пациентк дыҧсит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  67 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  52  афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 63 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 78 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
АИХ адыррақәа рыла, импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 37 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 52 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 53 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус  30 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Иахьа Қырҭтәыла алахьеиқәҵаратә мшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 24 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 42 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 29 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 30 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
АИХ ишаарыцҳаз ала, импыҵахалоу Аҧсны даҽа 13-ҩык акоронавирус рыдбалан, аӡәы иԥсҭазаара далҵит
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 22 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 45 афакт ҿыцқәа аарҧшуп
Аих рдыррақәа рыла, иҳaҩсыз уaхи-ҽни рылa импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 6 афакт ҿыцқәа аарԥшын
Импыҵахалоу Аҧсны акоронавирус 12 афакт ҿыцқәа аарҧшуп