Адырга: Азербaиџьaн

Никол Ԥашиниан - Шәамахьтәыла Азербаиџьан аҟны аҭынчратә аиқәшаҳаҭра абжьаҵара азыхиоуп
Евроеидгыла абжьацәажәара ала,  азербаиџьантәи аган Шәамахьтәыла иаздырхынҳәит 10ҩык арратә маҵзуҩцәа
Азербаиџьан аҳәаатә маҵзура итәыз аҵәиԥрыга каҳаит, иҭахеит 14-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 763 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 2 124 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 27-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 2 178 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 31-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 477 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Шәамахьтәылатәи АИХ - Урыстәылеи Азербаиџьани, Шәамахьтәылеи рлидерцәа абҵара алагамҭазы еиԥылоит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 2 005 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 20-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 681 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 12-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 448 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 11-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1277 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 15-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 017 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 16-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 1 013 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 14-ҩык иԥсит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Азербаиџьан акоронавирус 774 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 12-ҩык иԥсит
Қырҭтәыла аԥыза-министр визитла Азербаиџьанҟа ддәықәлоит
Аҵыхәтәантәи 24 сааҭ рыла Азербаиџьан акоронавирус  2372 афактқәа аарҧшуп, 34ҩык апациентцәа иҧсит
Азербаиџьан акоронавирус 2 406 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 37-ҩык иԥсит
Азербаиџьан акоронавирус 3 305 афакт ҿыцқәа аарҧшын, 39-ҩык иԥсит
Иахьа инаркны Азербаиџьан акоронавирус аларҵәара аԥырҟәҟәааразы аԥкрақәа аларгалоит