Адырга: Арчил Ҭaлaквaӡе

Арчил Ҭалакваӡе - Иҳамаз апрогнозқәа ииашан - аҭынч акциақәа амчылара иахылҵит, избан акәзар адестабилизациеи аилаҩынтреи зҭаху аоппозициа арҭ ҿагыларатә уснагӡатәқәа иахагылоуп
Арчил Ҭалакваӡе - Азербаиџьантәи аган Қырҭтәыла европатәи аинтеграциа ахьадгылаз иҭабуп ҳәа раҳҳәоит, ари ала ҳтәылақәа ирыбжьоу аизыҟазаашьақәа иаҳа иӷәӷәахоит
Арчил Ҭалакваӡе  - Атәыла ахада еиқәшаҳаҭрада авизит амҩаҧгарала Аконституциа еилалгоит, насгьы, Франциаҟа  азҵаатәхәы дәықәҵамызт
Арчил Ҭалакваӡе – Украина Ахьыҧшымра амш адаҳныҳәалоит, Қырҭтәыла ишьақәнарҕәҕәоит Украина ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло
Арчил Ҭалакваӡе  - Урыстәыла аӡбара амшала адемарш ҳзаацҳара ииашам
Арчил Ҭалакваӡе  –  Қырҭтәыла шықәсык аҧхьагьы акандидат астатус аҭатәын, аха, ари аӡбара ахырҧара ахылҵит Урыстәыла активизациеи  иахьа лабҿаба иаабо аӡбарақәеи
Арчил Ҭалакваӡе – Европа ахьыҟоу ауп ҳаргьы ҳахьыҟоу,  Украина иадҳәаланы ҳполитика аҧсахра ҳгәы иҭам
Арчил Ҭалаквадзе – Адеолигархизациа иазку апроект украинатәи апроект еиҧшуп, Украина Венециатәи акомиссиа аихшьала иазыҧшуп, аихшьаала анроулак, ҳара уи ҳахшыҩ азышьҭны ҳахәаҧшуеит
Арчил Ҭалакваӡе  - Иахьа лабҿаба иаабеит  Саакашвилии «Амилаҭтә ҵысреи» апровокациа аиҿкааразы аӡбаратә аилатәара аҽалархәра зырҭахыз
Арчил Ҭалакваӡе – Алхратә реформа Аусеицуреи ашәарҭадареи рзы европатәи еиҿкаара/ОДИР-и Венециатәи акомиссиеи аконструктивтә рекомендациақәа ҳарҭеит,
Арчил Ҭалакваӡе апарламент вице-спикерс далырхит
Гьаргь Вашаӡе -  «Ақырҭуа гәахәтәы» Шарль Мишель идокумент анапаҵаҩрала иаҵахеит ҳәа ирыҧхьаӡоит
Арчил Ҭалакваӡе, Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы иҳасабала, инапынҵақәа шьҭеиҵеит
Арчил Ҭалакваӡеи адепутатцәеи Аҧснытәи аибашьра аан иҭахаз ауаа ҳаҭырла иргәаладыршәеит
Арчил Ҭалакваӡе  - Амнистиа иазку азакәанпроект ҳахәаҧшуеит мшаҧы  26-30 иахымгакәа
Арчил Ҭалакваӡе  - «Ақырҭуа гәахәтәы» аиқәшаҳаҭра адокумент анапаҵаҩреи адиалог ахыркәшареи иазхиоуп
Арчил Ҭалакваӡе – Апартиақәа рзы ашәқәа аартны иаанҳажьуеит
Арчил Ҭалакваӡе -  «Ақырҭуа гәахәтәы» анапхгарала, Қырҭтәыла  Мрагыларазы зыгәра угаша партниоруп, ҳара иаҳзеиҧшу апринципқәа ҳрызгәыкуп
Арчил Ҭалакваӡе - «Ақырҭуа гәахәтәы» аиқәшаҳаҭхара иазхиоуп, аха ииашоу аҭагылазаашьақәа рыла
Арчил Ҭалакваӡе  -  Анапхгаратә гәыҧ раҳасаб ала, ҳара аполиткиатә проблема аҭыҧ иқәҵаны, ажәлар изыргәамҵуа азҵарақәа рыӡбара ҳҽазаҳкыр ҳҭахуп