Адырга: “Ақырҭуa гәaхәтәы”

Каха Калаӡе  «Ақырҭуа гәахәтәы» аҩнуҵҟа аиҿагылара иазку аинформациа мап ацәикит
«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа рҳәамҭала, Шарль Мишель идокумент аҵыхәанӡа инагӡазаауеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" Қырҭтәыла апарламент аспикер иҭыҧ азы Каха Куҷава икандидатура иқәдыргылоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» -  Шарль Мишель еиқәиршәаз, ирҿыцу адокумент анапаҵаҩра ҳазхиоуп
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Ирҿыцу адокумент ахцәажәара ҳазыхмоуп, анапаҵаҩра ашьҭахь уи уаҳа иԥсаххом
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Уажәшьҭа аоппозициаа роуп Шарль Мишель инапхгарала еиқәыршәаз адокумент анапаҵаҩра зыхәҭоу
Виола фон Крамон – Аоппозициаа Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцуазар,  «Ақырҭуа гәахәтәы» реиҧшҵәҟьа адокумент рнапы аҵарҩыроуп
«Ақырҭуа гәахәтәы» Кристиан Даниелсон идокумент рнапы аҵарҩуеит
Фҩык адепутатцәа "Ақырҭуа гәахәтәы" аанрыжьит
"Ақырҭуа гәахәтәы" адепутат Гиорги Хоџьеванишвили иахьа аҳәамҭа ҟаиҵоит
Апартиа "Ақырҭуа гәахәтәы" аофис аҿы аполитхеилаки аиҳареи реилатәарақәа мҩаԥгахоит
Иахьа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа даҽазнык Кристиан Даниелсон иҧылоит
Кристиан Дэниелсон  "Ақырҭуа гәахәтәы" ахаҭарнакцәа дырҧылоит
Кристиан Даниельсон "Ақырҭуа гәахәтәы" ахаҭарнакцәа асааҭ 14:00 рзы дырԥылоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» ауаажәларра рҟны еизыҟазаашьақәа рмаӡаныҟәгаҩс Шалва Папуашвили дҟалоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» ацентртә офис аҿы аполитхеилак еилатәара мҩаԥысуеит
Саломе Самадашвили - "Ақырҭуа гәахәтәы" аиҿцәажәарақәа рынагӡара иазҿлымҳам
«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа Кристиан Даниелсон Қарҭ иаангылара иазыразуп
Кристиан Даниелсон  "Ақырҭуа гәахәтәы" ахаҭарнакцәа дырҧылоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа аиҿцәажәарақәа қәҿиарала имҩаҧысып ҳәа игәыҕуеит