Адырга: “Ақырҭуa гәaхәтәы”

Вилоа фон Крамон - "Ақырҭуа гәахәтәы" аӡбара ашьҭахь Қырҭтәылеи Евроеидгылеи рыбжьаӡара духеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" арегионқәа рҿы ахаланапхгараҭаратә қалақьқәа рхадарахь акандидатцәа иқәнаргылеит
Гьаргь Гахариа  - Шарль Мишель идокумент аҟынтә  «Ақырҭуа гәахәтәы» алҵра  - ашәара ауп изыхҟьаз
Америка ацҳаражәҳәара -   «Ақырҭуа гәахәтәы»  ала мшаҧы 19-тәи аиқәшаҳаҭра ганкала алҵра аиҿцәажәарақәа еилазго афакторқәа иреиуп
Иракли Кобахиӡе - Мшаԥы 19-тәи еиқәшаҳаҭра аԥыхра ала, атәыла аконституциатә ҳәаа азыхынҳәуеит
Бадри Џьаҧариӡе  -  «Ақырҭуа гәахәтәы» рыхшыҩ рхаҿы имааир, апартниор тәылақәа аконкреттә шьаҿақәа ҟарҵоит
"Ақырҭуа гәахәтәы" аҟынтә Қарҭ ахада иҭыԥ азы акандидат иахьа дықәдыргылоит
Келли Дегнан -   «Ақырҭуа гәахәтәы» алидерцәа дара рхаҭа аилыркаарақәа ҟарҵааит
Гьаргь Гахариа  - Бриуссели Америкеи авизитқәа раан  «Ақырҭуа гәахәтәы» рыхьчара ҳақәшәеит
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Қырҭтәыла иаҿагылоу Урыстәылатәи агрессиа аанкылара  - Евроеидгылеи Урыстәылеи реизыҟазаашьақәа рҿы астратегиатә ҵакы змоу азҵаарақәа иреиуп
«Ақырҭуа гәахәтәы» - «Амилаҭтә ҵысра» фактла иазхарҵеит дара рдеструктивтә политикатә программа ишаҵахаз
 «Ақырҭуа гәахәтәы» алидерцәа Гыртәыла  - Аҩадатәи Шәантәыла арегион аҿы алхраҧхьатәи аиҧыларақәа мҩаҧыргоит
Каха Калаӡе  «Ақырҭуа гәахәтәы» аҩнуҵҟа аиҿагылара иазку аинформациа мап ацәикит
«Ақырҭуа гәахәтәы» ахаҭарнакцәа рҳәамҭала, Шарль Мишель идокумент аҵыхәанӡа инагӡазаауеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" Қырҭтәыла апарламент аспикер иҭыҧ азы Каха Куҷава икандидатура иқәдыргылоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» -  Шарль Мишель еиқәиршәаз, ирҿыцу адокумент анапаҵаҩра ҳазхиоуп
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Ирҿыцу адокумент ахцәажәара ҳазыхмоуп, анапаҵаҩра ашьҭахь уи уаҳа иԥсаххом
«Ақырҭуа гәахәтәы» - Уажәшьҭа аоппозициаа роуп Шарль Мишель инапхгарала еиқәыршәаз адокумент анапаҵаҩра зыхәҭоу
Виола фон Крамон – Аоппозициаа Қырҭтәыла аҧеиҧш иазхәыцуазар,  «Ақырҭуа гәахәтәы» реиҧшҵәҟьа адокумент рнапы аҵарҩыроуп
«Ақырҭуа гәахәтәы» Кристиан Даниелсон идокумент рнапы аҵарҩуеит