Адырга: Амилaҭтә ҵысрa"

 Важа-Ҧшавела имҩаду аҿы,  «Амилаҭтә ҵысра» акциа ахьымҩаҧысуа аҭыҧаҿ, ақалақьуаа акорпус аҿы  Кахи Калаӡе ипатреҭи адҩылеи  «Аҩны шәыҟаз» зну аплакат цәырыргеит
Уаҵәы «Амилаҭтә ҵысра»  Қарҭ даҽа митингк мҩаҧыргоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадаратә маҵзура атерриториантә азакәанхьчаҩцәа џьоукы иалыргеит
"Амилаҭтә ҵысра" ахаҭарнакцәа Аиустициа аминистрра аԥхьа аҿагыларатә акциа мҩаԥыргеит
"Амилаҭтә ҵысра" – Русҭави имҩаҧысуаз аҭынчтә акциа алахәыла иҧсра даараӡа ҳгәы иалсит
Қарҭ аоппозициаа ракциа абҵара 6 рзы мҩаԥгахоит
Шьалуа  Папуашвили - «Амилаҭтә ҵысра» - ауаҩи, аҳәынҭқарреи, ауахәамеи ирҿагыланы иқәҧо аполитикатә мчуп
Баҭым "Амилаҭтә ҵысра" амитинг мҩаԥысуеит
Иракли  Кобахиӡе  - Саакашвили фышықәса еиҵамкәа абахҭа дҭакызаауеит, атәыла арҭынчразы зда ҧсыхәа иҟам  ҭагылазаашьоуп  «Амилаҭтә ҵысра» аҵыхәаҧҵәара
Ника Оболаӡе  -  Атәыла анапхгара рыҧсахреи акаолициатә еиҳабыра аиқәыршәареи азыҳәан акциақәеи алхратә институтқәеи ҳхы иаҳархәоит
Гьаргь  Нониашвили - «Европатәи Қырҭтәыла»  лымкаала Михаил Саакашвили идҳәаланы  «Амилаҭтә ҵысра» имҩаҧырго акциақәа ирылахәхәом
Иракли Кобахиӡе  -  «Амилаҭтә ҵысра» роуп ажәылара иаҿу, жьҭаара 2 рзы ажәлар дара ирыхәҭоу аҭак рырҭоит
Келли Дегнан - "Амилаҭтә ҵысра" аиқәшаҳаҭра анапаҵаҩра аӡбара ҳадгылоит
"Амилаҭтә ҵысра" Шарль Мишель идокумент рнапы аҵарҩуеит
«Амилаҭтә ҵысра» апартиақәа рфинансыркра иазку аҧсахрақәа ирыдгылом
"Амилаҭтә ҵысра" хаҭарнакцәа апарламент ахь инеит
"Амилаҭтә ҵысра" иахьа инаркны апарламенттә усзура алагоит
«Ақырҭуа гәахәтәы» - «Амилаҭтә ҵысра» фактла иазхарҵеит дара рдеструктивтә политикатә программа ишаҵахаз
Қырҭтәыла иҟоу Евроеидгыла аделегациеи  Америка ацҳаражәҳәареи еицыҟарҵаз аҳәамҭа
"Амилаҭтә ҵысра" Қырҭтәыла апарламент иалалоит