Адырга: Аҳәынҭқaррaтә шәaрҭaдaрa aмaҵзурa

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура -  Кристине Ҭакаланӡе лхақәиҭтәразы, иҟоу амеханизмқәа рхархәарала,  активла аусура мҩаҧысуеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, Душеҭи араион аҿы иаарҧшыз аҧсахга хәҭақәа арратә акәылӡтехника иазкызар  ҟалап
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу Цхинвал закәандарала иаанкылоу Мамука Чхикваӡе 5 шықәсеи фымзи  закәандарала аҭакра иқәырҵеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалаҩцәа закәандарала иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ ихы дақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррақәа рыла, импыҵахалоу Цхинвалтәи арегион ахырхарҭала иахьа инаркны аужьҭратә пунктқәа зегьы аатуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәыла ала Аҧсни Цхинвалтәи арегиони рымпыҵахалара уажәгьы ақырҭуа ҳәынҭқарраразы крызҵазкәа шәарҭарас иаанхоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  «Амилаҭтә ҵысра» аган аҟынтә иҟалар зылшо апровокациақәа ирызку аинформациазы аусеилыргара иалагеит
 «Амилаҭтә ҵысра» активистцәа Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аҧхьа акциа мҩаҧыргоит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура ампыҵахалатә цәаҳәа иаҧну аҵакырадгьыл аҿы аурыс ампыҵахалатә мчқәа рдеструктивтә ауранагӡара иадҳәаланы аҳәамҭа аланарҵәеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзураҿы ишаарыцҳаз ала, жәларбжьаратәи апартниорцәа  импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы, Џьариашени ақыҭа иазааигәаны абордеризациа шымҩаҧысуа азы аинформациа роухьеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу аҵакырадгьыл аҿы, Меџьврисхеви иазааигәаны, азакәандаратә ауранагӡара убарҭоуп
Ампыҵахалатә режим ахаҭарнакцәа импыҵахалоу Цхинвал ааигәара Қырҭтәыла  атәылауаҩ закәандарала дааныркылеит
Ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз ҧшьҩык Қырҭтәыла атәылауаа рхы иақәиҭуп
Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  - Ампыҵахалатә мчқәа Земо Ниқози ақыҭа ааигәара Қырҭтәыла атәылауаҩ закәандарала дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа, импыҵахалоу Цинагара ааигәара, Қырҭтәыла ҩыџьа атәылауаа закәандарала ааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу ақыҭа Ванели азааигәара Қырҭтәыла атәылауаҩ Малхаз Џьанелиӡе азакәандратә баандаҩтәра аҟынтә ихақәиҭтәра апроцесс мҩаҧысуеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура ахаҭарнакцәа, авакцинациа зыршаҳаҭуа адокумент ҧаршеи ауаа ирызҭоз  Амедицинатә центр  №4 адиректори аҳақьыми ааныркылеит
Аӡбарҭаҿы амчра ахҳәара амзызла ачарҳәара аус азы 6ҩык рҿахәы рымырхит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Михаил Саакашвили  8-тәи ма даҽа бахҭак ашҟа иҟалар зылшо ииагара аан, зхылаҧшра ҟамло аҭагылазаашьа аҧҵара амзызла  адеструктивтә уснагӡатәқәа рымҩаҧгара ргәы иҭоуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Импыҵахалоу Аҧсны де-факто анапхгара рыӡбарала, ауаа  ацентртә напхгара изхылаҧшуа аҵакырадгьыл ашҟа аиасра азин рымам