Адырга: Аҳәынҭқaррaтә шәaрҭaдaрa aмaҵзурa

Иҟалар зылшо адестабилизациеи аилаҩынтәреи аиҿкаара иадҳәаданы, Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзураҿы аҿахәҿыхрақәа мҩаҧыргараны иҟоуп, уажәазы иҟоу аинформациала, зҿахәы зҿырхуа иреиуп  хҩык  Сербиа атәылауаа
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзураҿы ишьақәдырҕәҕәеит Оҭар Ҧарцхалаӡе аусбарҭашҟа ишиҧхьаз, уажәы иара уаҟа дшыҟоу
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз Ҭамаз Ҧситиӡеи  Зураб Петриашвилии рхы иақәиҭуп
Ампыҵахалатә мчқәа закәандарала иааныркылаз фҩык Қырҭтәыла атәылауаа рхы иақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  - Аурыс ампыҵахалаҩцәа Меџьврисхеви ақыҭа иазааигәаны, закәандарала фҩык Қырҭтәыла атәылауаа ааныркылеит
Ампыҵахалатә режим ахаҭарнакцәа Дисеви ақыҭа иазааигәаны,  Қырҭтәыла атәылауаҩ закәандарала дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа, Хурвалеҭи иаакәыршаны иҟоу имыпҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала абордеризациа апроцесс еиҭалагеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа импыҵахалоу Ахалгортәи амуниципалитет ақыҭа Ахмаџьи иазааигәаны закәандарала дааныркылеит Қырҭтәыла атәылауаҩ
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура ахаҭарнакцәа,  аоперациа ҷыда мҩаҧганы,   «Исламтәи аҳәынҭқарра» фҩык адгылаҩцәа ааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура - Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа, Ергнеҭи ақыҭа иазааигәаны,  закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа, Ергнеҭи ақыҭа иазааигәаны, импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура -  Ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа  Меџьврисхеви ақыҭа иаҧну импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа рыла закәандарала иаанкылаз Дмитри Мамагулашвили доурыжьҭит
Григол Лилуашвили Испаниа аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр диҧылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа рыла закәандарала иаанкылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ Манучар Гулиташвили ихы дақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ, ақыҭа Переви иазааигәаны, закәандарала Қырҭтәыла атәылауаҩ дааныркылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура  - Урыстәыла ампыҵахалатә мчқәа  импыҵахалоу ақыҭа Земо Арцеви иаазаигәаны закәандарала иааныркылаз Қырҭтәыла атәылауаҩ Гьаргь Џьармелишвили ихы дақәиҭуп
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, Урыстәылатәи ампыҵахалатә режим ахаҭарнакцәа Атаци ақыҭа иаҧну  импыҵахалоу аҵакырадгьылаҿ закәандарала аинсталиациа дыргылеит
Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура – Урыстәылатәи ампыҵахалатә мчқәа ахаҭарнакцәа Двани ақыҭа иазааигәаны азакәандаратә  "бордеризациа" мҩаҧыргеит
51ҩык аоппозициатә депутатцәа Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура Урыстәылатәи амаҵзура ҷыдақәа рҟны аусеицура афактқәа рыҭҵааразы  аусеилыргаратә комиссиа аиҿкаара иаҳәоит