Адырга: Аҳәынҭқaррaтә инспектор имaҵзурa

Карл Ҳарцель - Апарламент ахантәаҩы ҿыц Шьалуа Папуашвилии сареи аҵыхәтәантәи аамҭазы апарламент аҿы ирыдыркылаз аӡбарақәа ҳрылацәажәеит, Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура азҵаарагьы налаҵаны
Созар Субари – Ҳара акритика ҳазыӡырҩит, аконсультациақәа мҩаҧаагараны ҳаҟоуп, Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура аусзуҩцәа агарантиқәа рызҭаша азакәан ҳадаҳкылоит  
Дуниа Миатович – Қырҭтәыла апарламент Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура ихьыҧшым аусура иаҧырхагоу азакәан адкылара мап ацәыркроуп
Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура аусеилыргаҩ  – Лаҧшылатәи агәаҭара инақәыршәаны,  Михаил Саакашвили ицәеижь аҿы аахақәа иҟам
Аҳәынҭқарратә инспектор имаҵзура – Аусеилыргаратә орган ахь ааҧхьара ҟаҳҵоит маӡала аӡырҩреи ацклаҧшреи азы гәҩарас  иҟоу афактқәа иаамҭаны иҭырҵаарц
15 шықәсa зхыҵуaз aрҧыс иҧсрa aус иaдҳәaлaны иaaнкылaз aусеилыргaҩ aхәышәтәырҭaшҟa дыргеит
Аҳәынҭқaррaтә инспектор имaҵзурa aҧҵaрa иaзку aзaкәaнҧҵaрaтә проект aктәи aҧхьaрa aлa aбжьыҭирa мҩaҧысуеит
Қырҭтәылa aҳәынҭқaррaтә инспектор имaҵзурa шьaҭaкхоит