Адырга: Ергнеҭи

Ергнеҭи имҩаҧысуеит Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм 109-тәи аиҧылара
Ергнеҭи  Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны  аиҧылара мҩаҧган
Ергнеҭи  Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны 108-тәи аиҧылара мҩаҧысуеит
Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны, Ергнеҭи иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит
Ергнеҭи Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны 106-тәи аиԥылара мҩаԥысит
Ергнеҭи Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны иашьҭанеиуа аиԥылара мҩаԥысуеит
Иракли Анҭаӡе  - Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы ампыҵахалатә цәаҳәаҿы крызҵазкәа аинцидентқәа иҟамызт
Ергнеҭи Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аиҿкаарала аиҧылара мҩаҧысуеит
Ергнеҭи аинцидентқәа рпревенциа агәыҧ аиҧылара мҩаҧысуеит
Иракли Анҭаӡе идыррақәа рыла, изакәанымкәа иаанкылоу Гела Гоҷошвили импыҵахалоу арежим хаҭарнакцәа шықәсыктәи аҭакра иқәырҵеит
Иахьа Ергнеҭи имҩаҧысуеит Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭра амезанизми азы агәыҧ аилатәара
Ампыҵахалаҩцәа Ергнеҭи ақыҭа ааигәара иаанкылаз ҩыџьа атәылауаа Цхинвалтәи аамҭалатәи аԥхьакырҭаҿ иҟоуп
Ергнеҭи имҩаҧысит  Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭра амеханизми азы агәыҧ аиҧылара
Ергнеҭи аинцидентқәа раԥыҟәҟәаареи рызхьаԥшреи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥысуа аиԥылара Ҳельга Мариа Шмид далахәып
Ергнеҭи Аинцидентқәа рықәҿыҭреи раԥыҟәҟәаареи рзы амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны еиԥылара мҩаԥысуеит
Ергнеҭи Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм агәыҧ реиҧылара мҩаҧысит
Ергнеҭи Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭреи амеханизм аиҧылара мҩаҧысуеит
Аинцидентқәa рпревенциеи рықәҿыҭреи aмехaнизм aҳәaaқәa ирҭaгӡaны aбҵaрa 20 рзы Ергнеҭи имҩaҧысрaны иҟaз aиҧылaрa иaхырҧоуп
Ергнеҭи aинцидентқәa рызхьaҧшреи рaҧырҟәҟәaaреи акомиссиа агәыԥқәа реиҧылaрa аан, урыстәылaтәи aррaтә aгьежьҧрыгa Қырҭтәылa aҳaуaтә қәыҧшылaрa еилaнaгеит
Иaхьa Ергнеҭи Аинцидентқәа рызхьаҧшреи раҧырҟәҟәаареи азы Амеханизм аҳәаақәа ирҭагӡаны атехникатә еиҧылара мҩаҧысуеит