Зураб Џьаҧариӡе  - Атәыла ахада ашьауҕа ақәхра азин лымоуп, аха, Иванишвили димазҵаакәа ари азин лхы ишалырхәо агәра згом   
Зураб Џьаҧариӡе  - Атәыла ахада ашьауҕа ақәхра азин лымоуп, аха, Иванишвили димазҵаакәа ари азин лхы ишалырхәо агәра згом   

Атәыла ахада ашьауҕа ақәхра азин лымоуп, аха, Иванишвили димазҵаакәа ари азин лхы ишалырхәо агәра згом.  Бжеиҳарала, атәыла ахада аиаша лҳәоит, аха, азҵаара хада азы аӡбара анаднакылатәу, лара ахаан Иванишвили диҿагылом», — иҳәеит  «Гирчи»  алидер Зураб Џьаҧариӡе.

Иара иажәақәа рыла,  «Саломе Зурабишвили ахаангьы Иванишвили аҭакҧхықәра идылҵом».

«Зурабишвили, бжеиҳарала, аиаша лҳәоит, аха, Иванишвили аҭакҧхықәра идҵаранӡа аус аннеилак, уаҟа лара лиашара  нҵәоит. Иахьа атәылаҿы иҟоу апроблемақәа Ҕарибашвилии Кобахиӡеи ирхароушәа ирҳәо зегьы башоуп. Иванишвили иоуп апроцессқәа зегьы рзы аҭак зыҧхықәу», — иҳәеит  Зураб Џьаҧариӡе.