Зураб Азарашвили Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ дылҧылеит
Зураб Азарашвили Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ дылҧылеит

Қырҭтәыла агәабзиарахьчара аминистр Зураб Азарашвили Қырҭтәыла иҟоу Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Фатма Џьерен Иазган дылҧылеит.

Агәабзиарахьчара аминистрра адыррақәа рыла, аганқәа рхаҭарнакцәа аусеицура азҵаарақәеи наҟ-наҟтәи апланқәеи ирылацәажәеит.

Аиҧылара алахәылацәа Қырҭтәылаҟа зхаҭабзиара ҳараку ахәшәқәа раагареи акоронавирус ахылаҧшра амеханизмқәеи ирзааҭгылеит.

Зураб Азарашвили Ҭырқәтәыла ацҳаражәҳәаҩ ҭабуп ҳәа леиҳәеит агәабзиарахьчара аусхкы аҿы апроектқәа рынагӡара ацхрааразы.

 

Акомментари аҟаҵара