Зураб Адеишвили иқәлаз ахаҿқәа руаӡәы даанкылоуп
Зураб Адеишвили иқәлаз ахаҿқәа руаӡәы даанкылоуп

Украина апрокурор хада ибжьагаҩ Зураб Адеишвили иқәлаз ахаҿқәа руаӡәы даанкылоуп.

Украина Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҳәамҭаҿ ишану ала, аусԥшаара аҳәаақәа ирҭагӡаны даанкылоуп 34 шықәса зхыҵа атәым тәылауаҩ. Уи ахара амбжьахразы иқәрҵеит.

Зураб Адеишвили иқәларазы хҩык рыԥшаара иаҿуп.

Қырҭтәыла ԥасатәи аиустициа аминистр Зураб Адеишвили Киев, жәабран 2 рзы ԥшьҩык иқәлеит. Адеишвили ахәышәтәырҭахь днаган.

Акомментари аҟаҵара