Жозеп Боррель – Путин ибаандаҩтәразы Жәларбжьаратәи ашьауҕатә аӡбарҭала   аордер аҭыжьра жәларбжьаратәи аиашаӡбара акрызҵазкәа ақәҵароуп, уи алагамҭоуп
Жозеп Боррель – Путин ибаандаҩтәразы Жәларбжьаратәи ашьауҕатә аӡбарҭала   аордер аҭыжьра жәларбжьаратәи аиашаӡбара акрызҵазкәа ақәҵароуп, уи алагамҭоуп

Адәныҟатәи аполитикеи ашәарҭадара азҵаарақәеи рзы Евроеидгыла иреиҳаӡоу акомиссар  Жозеп Боррель иҳәамҭала,  Путин ибаандаҩтәразы Жәларбжьаратәи ашьауҕатә аӡбарҭала   аордер аҭыжьра жәларбжьаратәи аиашаӡбара акрызҵазкәа ақәҵароуп.

Боррель иажәақәа рыла, абаандаҩтәразы аордер аҭыжьра  —  «алагамҭа мацароуп».

«Уи жәларбжьаратәи аиашаӡбара акрызҵазкәа ақәҵароуп. Аукраин жәлар рзы акрызҵазкәа аӡбароуп. Ҳара еснагь иазгәаҳҭон Украина иаҿагылоу азакәандаратә агрессиа зхароу ауааҧсыра зегьы ахьырхәра шрыҭатәу», — иҳәеит Жозеп Боррель.