Жозеп Боррель   Казахстани Узбекистани дырҭааит
Жозеп Боррель   Казахстани Узбекистани дырҭааит

Адәныҟатәи аполитикеи ашәарҭадареи азҵаарақәа рзы Евроеидгыла Иреиҳаӡоу ахаҭарнак  Жозеп Боррель  Казахстани Узбекистани дырҭааит. Астана Боррель Казахстан ахада Касым  Жомарт  Токаев диҧылеит.  Аиҿцәажәарақәа рышьҭахь Борель ишиҳәаз ала,  Казахстан  Ацентртә Азиаҿ Евроеидгылазы идуӡӡоу ахәаахәҭратә партниоруп.

Аганқәа еицымҩаҧыргаз апресс-конференциаҿы  Боррель ишазгәеиҭаз ала, Украина имҩаҧысуа аибашьраан Казахстан аҟны апартниорра ахадаратә ҵакы амоуп уажәтәи ауадаҩрақәа ралҵразы.

Астанантә Боррель Самаркандҟа ддәықәлеит, уаҟа узбекистантәи иколлега диҧылеит. Абҵара 18 рзы Евроеидгыла Иреиҳаӡоу ахаҭарнак, Евроеидгылеи Ацентртә Азиеи рыбжьара аимадара иазку аконференциа  – «Аглобалтә  агәашә» ааиртуеит, уаҟа Европеи Ацентртә Азиеи рыбжьара арыцхәтәи, атранспорттәи, аенергетикатәи аимадара иалацәажәоит. Евроеидгылеи жәларбжьаратәи афинанстә институтқәеи Ацентртә Азиа аинвестициа ду алаҵара ргәы иҭоуп.