Жозеп Боррель – Ҳара  15 нызқьҩык украинатәи аруаа Евроеидгыла аҵакырадгьылаҿ арратә азыҟаҵарақәа ишырхысуа азы ҳаиқәшаҳаҭхеит
Жозеп Боррель – Ҳара  15 нызқьҩык украинатәи аруаа Евроеидгыла аҵакырадгьылаҿ арратә азыҟаҵарақәа ишырхысуа азы ҳаиқәшаҳаҭхеит

Евроеидгыла адәныҟатәи аусқәа рминистрцәа  Украина Арбџьармчқәа арратә цхыраара рыҭара иазку амиссиа аҧҵаразы еиқәшаҳаҭхеит. Амиссиа аҳәаақәа ирҭагӡаны, 15 нызқьҩык украинатәи аруаа Евроеидгыла аҵакырадгьылаҿ арратә азыҟаҵарақәа ирхысуеит.

Аминистрцәа ари аӡбара рыдыркылеит Лиуқсембург имҩаҧгаз аиҧылараҿы.

Европатәи ахеилак аҳәамҭа ишану ала, амиссиа Аштаб-уада Бриуссель ауп иахьыҟало.

Амиссиа анапхгара азиуеит Евроеидгыла Арратә штаб агенералтә директор.