Жозеп Боррель – Евроеидгыла, Қырҭтәыла аҭышәынтәалара арҕәҕәаразы,  наҟ-наҟгьы  ари атәылаҟны  аусеицура иазыхиоуп
Жозеп Боррель – Евроеидгыла, Қырҭтәыла аҭышәынтәалара арҕәҕәаразы,  наҟ-наҟгьы  ари атәылаҟны  аусеицура иазыхиоуп

Евроеидгыла адәныҟатәи аимадарақәа рзы амаҵзура Евроеидгыла Иреиҳаӡоу ахаҭарнак  Жозеп Боррели Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвилии реиҧылара иазку аинформациа аланарҵәеит.

Аҳәамҭа ишану ала, Жозеп Боррель иаҵшьны иазгәеиҭеит Евроеидгыла Қырҭтәыла ишацхраауа уажәы арегион аҿы иҟоу апроблемақәеи Урыстәыла ала Украина ажәылара иахылҵыз алҵшәақәеи раҧыхраҿы.

«Евроеидгыла, Қырҭтәыла аҭышәынтәалара арҕәҕәаразы,  наҟ-наҟгьы  ари атәылаҟны  аусеицура иазыхиоуп. Иреиҳаӡоу ахаҭарнак иаҵшьны иазгәеиҭеит Евроеидгыла Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло.

Борель ишиҳәаз ала, Евроеидгыла Қырҭтәылаҟны аизыҟазаашьақәа рырҕәҕәара иазҿлымҳауп», — иануп аҳәамҭаҿы.