Жозеф Борель Қырҭтәылеи, Украинеи Молдовеи иҟарҵаз аҳәарақәа ирызкны - Еврокомиссиа аҭак зеиԥшрахо заанаҵы сызҳәом, аха ахаан ишыҟамыз еиԥш ҳаццакуеит
Жозеф Борель Қырҭтәылеи, Украинеи Молдовеи иҟарҵаз аҳәарақәа ирызкны - Еврокомиссиа аҭак зеиԥшрахо заанаҵы сызҳәом, аха ахаан ишыҟамыз еиԥш ҳаццакуеит

Адәныҟатәии ашәарҭадаратәии зҵаарақәа рзы Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахаҭарнак Жозеф Борель иҟаиҵаз аҳәамҭала,  Еврокомиссиаҿ Қырҭтәылеи, Украинеи Молдовеи иҟарҵаз аҳәарақәа рҭакқәа  рыҟаҵара ахаан ишыҟамыз еиԥш иццакуеит.

Борель ишааицҳаз, Еврокомиссиа аҭак зеиԥшрахо заанаҵы изҳәом.

„Еврокомиссиа аҭак зеиԥшрахо заанаҵы сызҳәом“, – иҳәеит Жозеф Борель.

Акомментари аҟаҵара