Жәыргьыҭ ихҵәоу 600 ҭаацәара анхарҭақәа роуит
Жәыргьыҭ ихҵәоу 600 ҭаацәара анхарҭақәа роуит

Жәыргьыҭ ихҵәоу аҭаацәаарақәа рзы апрецдент змам зымҽхак ҭбаау, ҳаамҭазтәи астандартқәа ирышьашәалоу анхарҭа корпус дыргылеит. Акорпус ҿыц аҿы ихҵәоу 600 ҭаацәара анхарҭақәа роуит.

Ахҵәоу аҭаацәарақәа рзы анхарҭа корпус дыргылеит Жәыргьыҭ, Барамиа имҩаҿ. Акорпус 1400  ҭаацәарақәа ирыздыргылеит.

2013 шықәсан инаркны иахьанӡа, Қырҭтәыла амасштабла анхарҭа ҿыцқәа руохьеит 27000 ихҵәоу ҭаацәарақәа.

Акомментари аҟаҵара