Жәыргьыҭ агәҭаны амашьына аԥҭека иалалеит
Жәыргьыҭ агәҭаны амашьына аԥҭека иалалеит

Жәыргьыҭ, амашьына Гамсахәырдиа имҩаҿ иҟоу аԥтека иалалеит. Аҭыԥ аҿы иҟаз ауааԥсыра ражәақәа рыла, амашьынарныҟәцаҩ амашьына аниргылоз, иԥсы маҷхеит.

Аахақәа зауз иҟоуп.

Амашьынарныҟәцаҩ ацхыраара лас 112 абригада аҳақьымцәа ахәышәтәырҭахь днаргеит. Аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп азакәанхьчаҩцәеи аиқәырхаҩцәеи.

Акомментари аҟаҵара