Заанаҵтәи адыррақәа рыла, Израиль апарламенттә алхрақәа рҿы аԥхьагылара амоуп Бениамин Неҭаниаҳу ипартиа
Заанаҵтәи адыррақәа рыла, Израиль апарламенттә алхрақәа рҿы аԥхьагылара амоуп Бениамин Неҭаниаҳу ипартиа

Заанаҵтәи адыррақәа рыла, Израиль апарламенттә алхрақәа рҿы аԥхьагылара амоуп Бениамин Неҭаниаҳу ипартиа.

Аихқәа ишаарыцҳаз, алхрақәа рҿы аҩбатәи аҭыԥ ааннакылоит уажәтәи аԥыза-министр Иаир Лапид ипартиа.

Аегзитполлқәа рыла, Лапид ипартиа Кнессет аҿы 22 инаркны 24-нӡа аҭыԥқәа амоуп.

Аҵыхәтәантәи хышықәса ирылагӡаны Израиль аҿы алхрақәа хәынтә мҩаԥгахьан. Алхыҩцәа рактивра 66.3% иаҟаран. Алхрақәа рылҵҽәақәа уаҵәы цәыргахоит.