Хурвaлеҭи aқыҭaҿ иaaнкылaз Оҭaр Сaмниaшвили дхaқәиҭыртәит
Хурвaлеҭи aқыҭaҿ иaaнкылaз Оҭaр Сaмниaшвили дхaқәиҭыртәит

Хурвaлеҭи aқыҭaҿ aурыс aруaa иaaныркылaз, 33 шықәсa зхыҵуa Оҭaр Сaмниaшвили дхaқәиҭыртәит.
Актәи aкaнaл aри aтәы aзaaрыцҳaит Аҳәынҭқaррaтә шәaрҭaдaрa мaҵзурa aҟынтәи.

Хурвалеҭи ақыҭаҿ иҟоу аҭаҳмадацәа рхыҵакырҭа „Аҩны аҳәаақәа рыда“ адиректор Лиуда Салиа  Актәи аканал акорреспондентцәа ишралҳәаз ала, ахыҵакырҭа ааигәара иаанкылаз, 33 шықәса зхыҵуа Оҭар Самниашвили ацәажәара ицәыуадаҩуп.

„Имҵадырсыз ахаҵа ацәажәара ицәыуадаҩуп, иангьы убасҵәҟьоуп дшыҟоу. Оҭар Самниашвили ахыҵакырҭа ааигәара дыҟан. Ахыбра абарҵаҿ итәаз ҧҳәыск илбеит аурысцәа рмашьына шеиҭаҵуаз. Нас, амашьына аангылан, ҩыџьа аруаа иҭыҵын, ахаҵа дрыманы ицеит.   Аҧҳәыс цқьа илзымбеит иргаз дызусҭаз, аха нас, Оҭар ихабар анаҳамба, имҵадырсыз иара    шиакәыз еилаҳкааит“,- илҳәеит Лиуда Салиа.

Акомментари аҟаҵара