Хәыжәкыра 18 рзы Қырҭтәыла даҭаауеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада
Хәыжәкыра 18 рзы Қырҭтәыла даҭаауеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада

Нато амаӡаныҟәгаҩ хадаნ Иенс Столтенберг хәажәкыра 17-19 рзы Шәамахьтәылеи, Азербаиџьани, Қырҭтәылеи дырҭаауеит. Ари иазку адыррақәа Нато авебдаҟьа ианылеит.

Хәажәкыра 18 рзы Иенс Столтенберг Азербаиџьанынтә даҭаауеит. Уи ахада Саломе Зурабишвилии аԥыза-министр Иракли Кобахиӡеи дырԥылоит. Аиԥылара ашьҭахь Кобахиӡеи Столтенберги аҳәамҭақәа еицыҟарҵоит.

Хәажәкыра 19 рзы Нато амаӡаныҟәгаҩ хада Ереван ддәықәлоит.