Хавиер Коломина – Свизит аҵыхәтәаны Қырҭтәыла аҧыза-министри сареи аиҧылара ссир мҩаҧаагеит, ҳара, хымҧада, НАТО аҟны аусеицура аиҕьтәразы амҩақәа рыҧшаара наҳагӡоит
Хавиер Коломина – Свизит аҵыхәтәаны Қырҭтәыла аҧыза-министри сареи аиҧылара ссир мҩаҧаагеит, ҳара, хымҧада, НАТО аҟны аусеицура аиҕьтәразы амҩақәа рыҧшаара наҳагӡоит

Свизит аҵыхәтәаны Қырҭтәыла аҧыза-министри сареи аиҧылара ссир мҩаҧаагеит, ҳара, хымҧада, НАТО аҟны аусеицура аиҕьтәразы амҩақәа рыҧшаара наҳагӡоит , — иҩит асоциалтә аҳаҿы  Аахыҵ Кавкази Ацентртә Азиеи рҿы НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда  Хавиер Коломина.

«Свизит аҵыхәтәаны Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвилии  сареи аиҧылара ссир мҩаҧаагеит, ҳара, хымҧада, НАТО аҟны аусеицура аиҕьтәразы амҩақәа рыҧшаара наҳагӡоит. Хара имгакәа схынҳәуеит», — иҩит  Коломина.

Аахыҵ Кавкази Ацентртә Азиеи рҿы НАТО амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда  Хавиер Коломина Қырҭтәыла даҭааит арегионалтә турне аҳәаақәа ирҭагӡаны.

Акомментари аҟаҵара