Хавиер Коломина -Шови иҟалаз арыцҳара даараӡа сгәы снархьит, ақырҭуа партниорцәа Нато ахьӡ ала гәыҟ ала срыдашшылоит, ҳхәыцрақәа рыла иҭахаз руацәа ҳрыдгылоит
Хавиер Коломина -Шови иҟалаз арыцҳара даараӡа сгәы снархьит, ақырҭуа партниорцәа Нато ахьӡ ала гәыҟ ала срыдашшылоит, ҳхәыцрақәа рыла иҭахаз руацәа ҳрыдгылоит

АахыҴ кавкази Агәҭанытәи Азиеи рҿы Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда Хавиер Коломина Шови иҟалаз арыцҳара инамаданы адашшылара ҟаиҵеит. „Шови иҟалаз арыцҳара даараӡа сгәы снархьит, ақырҭуа партниорцәа Нато ахьӡ ала гәыҟ ала срыдашшылоит, ҳхәыцрақәа рыла иҭахаз руацәа ҳрыдгылоит“, – иҩаит Хавиер Коломина. Шови иҟалаз аҧсабаратә рыцҳара иалаӡыз ауаа рхыҧхьаӡара азҳаит 18-ҩык рҟынӡа.