Хаҭуна Самниӡе - "Амилаҭтә ҵысраҿ" акризис шыҟоу иубарҭоуп, апартиа аиҩшара апроцесс иалагахьеит
Хаҭуна Самниӡе - "Амилаҭтә ҵысраҿ" акризис шыҟоу иубарҭоуп, апартиа аиҩшара апроцесс иалагахьеит

Аоппозициаа рдепутат Хаҭуна Самниӡе иҟалҵаз аҳәамҭала, “Амилаҭтә ҵысра” ауаа шалҵуа џьалшьом.

Хаҭуна Самниӡе лажәақәа рыла, “Амилаҭтә ҵысраҿ” акризис шыҟоу иубарҭоуп, апартиа аиҩшара апроцесс иалагахьеит.

“Апартиа ауаа рацәаны шалҵуа, апартиа шеиҩшо сақәгәуӷуеит, ури уаанӡагьы изныкымкуа сҳәахьан. Аха “Амилаҭтә ҵысра” азеиӷьасшьоит акризис ахыркәшара. Сгәаанагарала , ари азы апартиа еиҩшароуп. Ииконкрету ахаҿқәа Баҭымтәи аиҿкаара ахьаанрыжьыз ала иубарҭоуп ари апроцесс шалагаз”, – илҳәеит Самниӡе.

“Амилаҭтә ҵысра” Баҭымтәи аиҿкаара Гьаргь Қирҭлаӡеи  Мирдат Қаҭамаӡеи аанрыжьит. Урҭ ишаарыцҳаз ала, ақәԥара аплатформа ҿыц аҿы нарыгӡоит.